inTrade - Inkooporder

Met de Besteladviesfunctie precies bestellen wat nodig is.
Niet meer en ook niet minder.

Kies via het Menu : module inTrade > Inkoop > Besteladvies

 

Het gebruik van de Besteladvies functie

Om verkooporders uit te kunnen leveren moet de handelsonderneming over de vereiste artikelen beschikken. Als deze niet allemaal voorhanden zijn dan moet er voldoende besteld worden om aan de vraag te voldoen. Nieuwe inkooporders kunnen handmatig aangemaakt worden of direct gegenereerd worden vanuit elke nieuwe verkooporder. De besteladviesfunctie is ontwikkeld om snel en in één keer alle vereiste inkooporders te genereren om aan de vraag naar artikelen te voldoen.

De besteladviesfunctie kan op elk moment precies berekenen welke artikelen besteld moeten worden. Daarbij kan rekening gehouden worden met o.a. actuele voorraad, de vraag (backlog), de levertijd, het verbruik, de minimale bestelgrootte etc.


Vanuit het berekende besteladvies kan een definitieve bestellijst met één muisklik samengesteld worden. De bestellijst kan door de gebruiker aangepast worden. Vanuit de bestellijst kunnen met één muisklik alle inkooporders voor iedere leverancier gegenereerd worden.

 

   Informatie over besteladvies

   


  Het scherm

  De berekening van het besteladvies

  Het tijdsstempel


  Het besteladvies overnemen

  Handmatig bestellijst aanpassen

  De bestellijst


  Inkooporders genereren

  Het zoekfilter gebruiken

Tags bestellen inkoop order Besteladvies Artikel Besteladvies
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.