inTrade

De handels modules van Asperion voor voorraad beheer, inkoop orders,
verkoop orders, facturatie en logistieke administratie

inTrade - De complete oplossing voor uw handel in goederen en diensten

Beheer uw gehele voorraad online, voer de inkooporders in, maak offertes, verkooporders, pakbonnen/picking slips en vrachtbrieven. Met de besteladviesfunctie houdt u uw voorraad op peil en al uw transacties worden rechtstreeks in uw financiele administratie verwerkt. Asperion inTrade combineert alle functies van de Asperion modules Financieel, Facturatie, Voorraad, Inkoop Order en Verkoop Order. 

De module gebruiken

Als de module nog niet geopend is, gebruik dan de Module selector om de module te openen. De Module selector bevindt zich geheel links op de menubalk. Lees meer...

 

Voordat er gewerkt wordt met de inTrade handelsmodules, verdient het aanbeveling om eerst een aantal basisprincipes en technieken eigen te maken.

De volgende links bevatten hierover relevante informatie:

   Meer informatie
   


  Over de Handels modules

   Instellingen en configuratie

   Directe distributie


 
 De module Voorraad

  De module Verkoop Order

  De module Inkoop Order

  De module Productie


 
   Artikelomzet analyse

    Artikel Marge overzicht

    Raadplegen order Historie 

 

Nuttige links

Tags distributie inTrade order
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.