Het Besteladvies

Snel alle inkooporders genereren met een paar muisklikken om de voorraad
op peil te brengen en alle verkooporders zo snel mogelijk uit te kunnen leveren.

Kies via het Menu : inTrade > Inkoop > Besteladvies

 

Tijdstempel van het Besteladvies

De besteladviesfunctie vereist een berekening per artikel. Als het artikelbestand enige duizenden artikelen bevat dan gaat dat veel onnodige rekenkracht en tijd kosten. Daarom wordt het besteladvies pas berekend als de gebruiker de knop Besteladvies Berekenen Knop gebruikt.

Een datum/tijdstempel waarop het laatst berekende advies werd berekend wordt rechtsboven op de pagina weergegeven. Dit is van belang omdat het advies tijdsgebonden is. Het berekende aantal wordt immers minder “actueel” met elke artikelmutatie die vanaf dat moment kan plaatsvinden.

Stel dat het laatste exemplaar van het voorbeeld artikel wordt verkocht, dan klopt het besteladvies niet meer. In de lijst zal de voorraad dan “0” aangeven en het laatst berekende adviesaantal wordt van een oranje kleur voorzien als volgt :

Besteladvies Voorbeeld2

 

Alvorens een nieuwe bestellijst te maken verdient het aanbeveling om bij (te veel) oranje inkleuringen eerst het besteladvies opnieuw te laten berekenen.

In het gegeven voorbeeld zal het nieuwe advies “5” bedragen om aan de vraag te voldoen terwijl de inkleuring weer verdwijnt :

Besteladvies Voorbeeld3

Volgende :   Het besteladvies overnemen

 

   Informatie over besteladvies

   


  Het scherm

  De berekening van het besteladvies

  Het tijdsstempel


  Het besteladvies overnemen

  Handmatig bestellijst aanpassen

  De bestellijst


  Inkooporders genereren

  Het zoekfilter gebruiken

Tags Tijdstempel
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.