Het Besteladvies

Snel alle inkooporders genereren met een paar muisklikken om de voorraad
op peil te brengen en alle verkooporders zo snel mogelijk uit te kunnen leveren.

Kies via het Menu : inTrade > Inkoop > Besteladvies

 

Het besteladvies overnemen naar de bestellijst

Bestellijst LeegDe aantallen in de laatste kolom Bestellijst  vormen de basis waarvanuit de inkoop orders worden gegenereerd. In eerste instantie staan alle aantallen en de leverancier waar besteld gaat worden niet ingevuld. Als er al iets ingevuld staat, mogelijk van een vorig gebruik van de functie, dan kan de lijst met de RESET knop weer geleegd worden :

 

De bedoeling is om bij grote aantallen artikelen het besteladvies integraal over te nemen.

Gebruik daarvoor de knop Besteladvies Overnemen Knop

Alle aantal/leverancier combinaties uit het besteladvies worden dan met één muisklik overgenomen naar de bestellijst.

Let Op :
Als voor een artikel niet bekend is wie de leverancier is, dan wordt het besteladvies niet overgenomen! Zorg er dus eerst voor dat het artikel van een leverancier voorzien wordt.

Bij het overnemen bestaat middels een keuze scherm,  de mogelijkheid om te bepalen of eventuele handmatig ingevoerde bestel aantallen wel- of niet overschreven worden.

 

Volgende : Handmatig bestellijst aanpassen

 

   Informatie over besteladvies

   


  Het scherm

  De berekening van het besteladvies

  Het tijdsstempel


  Het besteladvies overnemen

  Handmatig bestellijst aanpassen

  De bestellijst


  Inkooporders genereren

  Het zoekfilter gebruiken

Tags Besteladvies overnemen
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.