Debiteuren stamgegevens

Aanmaak, en beheer van debiteuren gegevens
en instellingen

De Debiteurenkaart Tabbladen

De debiteurenkaart is opgebouwd uit verschillende tabbladen. Hierdoor kunnen de ingevulde gegevens overzichtelijk bewaard en gevonden worden. Klik op een tabblad om de inhoud zichtbaar te maken.

Het overzicht van alle debiteurenkaarten is te vinden via het Menu: Verkoop > Debiteuren: Overzicht

Klik op een debiteur en de debiteurenkaart wordt geopend en de TAB structuur wordt zichtbaar. Bijvoorbeeld:

Deb Tabbladen

 

Hierbij een overzicht van het type informatie dat te vinden is op de verschillende tabbladen :  

TAB

INHOUD

 Details

Dit tabblad bevat de belangrijkste adresgegevens. Lees meer....

 Financieel/
 Fiscaal

Dit tabblad bevat gegevens, die vooral belangrijk zijn bij het factureren vanuit dit programma en het invoeren van een verkoopfactuur. Vul deze zo volledig mogelijk in. Lees meer....

 Facturen

Dit tabblad bevat alle facturen inclusief de betaalstatus ervan.

 Aanmaningen

Dit tabblad bevat alle verzonden aanmaningen en de status ervan.

 Incasso

Dit tabblad bevat een overzicht van de incasso mandaten (machtigingen) die met de debiteur zijn overeengekomen. Er is minimaal 1 actief en geldig incasso mandaat nodig om te kunnen incasseren. Incasso mandaten worden aangemaakt en beheerd met de mandaat registratiefunctie op het tabblad Incasso. Lees meer..

 Contactpersonen

Dit tabblad bevat NAW gegevens van contactpersonen binnen de organisatie van de debiteur. Hier kan ook aangegeven worden waar emails met bijv. facturen of aanmaningen rechtstreeks naar toe gestuurd moeten worden. Lees meer...

 Correspondentie

In dit tabblad kan correspondentie opgeslagen worden.

 Reclamaties

In dit tabblad kunnen eventuele reclamaties van de debiteur opgeslagen worden.

 Notities

In dit tabblad kunnen notities m.b.t. de debiteur opgeslagen worden. Lees meer...

 Prijsafspraken

In dit tabblad kunnen prijsafspraken m.b.t. de debiteur opgeslagen worden. Lees meer...

 

Nuttige links :

Tags Debiteurkaart Debiteurkaart tabblad debiteur / opdrachtgever details
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.