Debiteuren stamgegevens

Debiteuren details, onderhoud van notities

Onderhoud van notities op de debiteurenkaart

De debiteurenkaart is opgebouwd uit verschillende tabbladen. Hierdoor kunnen de gegevens van de debiteur overzichtelijk bewaard en teruggevonden worden.
Het tabblad Notities kan worden gebruikt voor het aanmaken van notities. Notities voor het vastleggen van afspraken of notities die elders in het programma kunnen worden weergegevens, zoals bij het aanmaken van een verkoopfactuur.

Tabblad: Debiteur / opdrachtgever notities

Het overzicht van alle debiteurenkaarten is te vinden via het Menu: Verkoop > Debiteuren: Overzicht

             Voorbeeld van een debiteur / opdrachtgever notities kaart

 

Het gebruik van de notitie functie

 

Hierbij een uitleg van de diverse functies en kolommen in het overzicht:  

Kolom info Betekenis en gebruik
Datum notitie
Dit is de datum waarop een notitie is aangemaakt. Ook is het mogelijk historisch aantekeningen bij een debiteur te bewaren en acties vast te leggen.
Notitie
De aangemaakte notitie wordt hier getoond. Als een notitie te lang is, wordt hier een deel van weergegeven. D.m.v. een mouseover wordt de volledige notitie weergegeven.
Tonen Bij
Onderstaande opties kunnen worden geselecteerd.
Boeken Als deze optie staat geselecteerd, dan wordt de notitie weergegeven tijdens het verkortboeken.
Verkoop > Verkoopfacturen > Verkort Boeken

Factureren Als deze optie staat geselecteerd, dan wordt de notitie weergegeven bij het aanmaken van een verkoopfactuur in de module Facturatie.

Aanmanen Deze notitie wordt weergegeven bij het overzicht van te genereren aanmaningen.

Verkooporder Deze notitie wordt weergegeven bij het aanmaken van een verkooporder, in de module inTrade.

Aftetteren Deze notitie wordt weergegeven bij het afletteren van creditnota's.

Knop Prullenbak Klik op het prullenbak icoon om een notitie te verwijderen.
Knop Wijzig Klik op het Wijzig icoon om de notitie aan te passen.

 

Aanmaken van een nieuwe notitie

Klik op de knop "Toevoegen"

Het veld "Gesproken met" kan worden gebruikt om de naam van de persoon in te vullen waarmee is gesproken in geval van een gespreksnotitie.

In het veld "Notitie" kan de tekst van de notitie worden ingevuld.
Dit is de tekst die op de andere plaatsen in de applicatie getoond zou kunnen worden. Als deze notitie gebruikt wordt als info voor andere schermen, zal hier de instructie moeten worden opgeslagen.

In het veld "Afspraken" kunnen de eventuele afspraken worden vastgelegd die met de relatie zijn gemaakt.

 

Deb Notitie Toevoegen 

Nuttige links :

Debiteurenkaart tabbladen

Tags Gespreksnotitie Note Notitie Notitie bij Aanmanen Notitie bij Factureren Notitie bij afletteren Notitie bij Verkooporder debiteur / opdrachtgever details
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.