Debiteuren stamgegevens

Aanmaak, en beheer van debiteuren kaarten
gegevens en instellingen

Aanmaak en beheer van debiteurenkaarten

Het overzicht van alle debiteurenkaarten is te vinden via het Menu: Verkoop > Debiteuren: Overzicht

Als er al debiteurengegevens in de administratie zijn ingevoerd, dan zijn deze zichtbaar in het debiteurenoverzicht:

 Debiteuren Overzicht

Gebruiksmogelijkheden in dit overzicht zijn o.a. :

Raadplegen
debiteurgegevens
  • Klik op de naam van een debiteur.

De eerste* TAB van de debiteurenkaart wordt zichtbaar.

Nieuwe debiteur
toevoegen

  • Klik in het debiteuren overzicht op de knop +Nieuw om een nieuwe debiteur aan te maken.

    Door tijdens het aanmaken van een nieuwe debiteur met de bedrijfsnaam of het KvK-nummer te beginnen, kan een speciale hulpfunctie de overige adresgegevens automatisch aanvullen.
    Klik hier voor meer informatie.

Nadat de gegevens zijn ingevuld wordt de debiteurenkaart aangemaakt en verschijnt de eerste* TAB van de debiteurenkaart.

Wijzigen
debiteurgegevens
  • Zoek de betreffende debiteur in het overzicht. Maak bij lange lijsten gebruik van het Filter.
  • Klik op de naam van de debiteur. De eerste* TAB van de debiteurenkaart wordt zichtbaar.
  • Klik op de gewenste TAB en gebruik de Wijzigen/Opslaan knoppen om de gegevens aan te passen.

De nieuwe informatie wordt nu voortaan door het programma gebruikt.

*) Het is mogelijk dat niet de eerste TAB wordt geopend als dit in de Setup Wizard anders is ingesteld.
Voor  informatie over de inhoud van elke debiteurenkaart, ga naar de beschrijving van de diverse tabbladen.

Belangrijke tips voor een goed beheer van debiteurengegevens

Minimaal benodigde gegevens voor een debiteur

De minimaal benodigde gegevens voor een debiteur betreffen: Debiteurennummer, Naam, Adres en Debiteursoort. Dit wordt automatisch duidelijk bij het aanmaken van een nieuwe debiteur, want zonder deze gegevens kan geen nieuwe debiteur aangemaakt worden. Verplichte velden worden met een rode kleur aangegeven.
Mocht u later een functie willen gebruiken waarvoor méér debiteurengegevens ingevoerd moeten worden, dan wordt u daarop geattendeerd bij het gebruiken van die functie.

Door tijdens het aanmaken van een nieuwe debiteur, met de bedrijfsnaam of het KvK-nummer te beginnen, kan een speciale hulpfunctie de overige adresgegevens automatisch aanvullen. Klik hier voor meer informatie.

Debiteursoorten aanmaken

Het koppelen van een debiteur aan een debiteursoort is alleen mogelijk als er minimaal één debiteursoort in de administratie is aangemaakt. Als dat nog niet is gebeurd, dan moet dat uiteraard eerst gebeuren. Debiteursoorten zijn door administratie beheerders met toegang tot de Setup Wizard aan te maken als volgt:

Kies menu : Algemeen > Setup Wizard > Basisgegevens > Debiteursoorten


Om debiteurenkaarten verder in te vullen zullen met de Setup Wizard alle gewenste Betalingscondities, Betaalwijzen, BTW-codes en Verkoopsoorten aangemaakt moeten worden. Deze kunnen aangemaakt en ingesteld worden in de Setup Wizard in het onderdeel Basisgegevens. Er kan ook voor gekozen worden om deze parameters pas aan te maken op het moment dat ze echt benodigd zijn.

Nuttige links :

 

Tags Debiteurkaart Minimale gegevens zzp zoek debiteur / opdrachtgever
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.