Debiteuren stamgegevens

Debiteuren details, beheer van gegevens
over contactpersonen

Beheer van contactpersonen op de debiteurenkaart

De debiteurenkaart is opgebouwd uit verschillende tabbladen. Hierdoor kunnen de gegevens van de debiteur overzichtelijk bewaard en teruggevonden worden. Het tabblad Contactpersonen kan worden gebruikt voor het bijhouden van belangrijke contactpersonen bij de debiteur. Dat is handig om snel de juiste persoon te bereiken. Ook geeft het de mogelijkheid om in te stellen dat emails die vanuit Asperion verstuurd worden, met bijvoorbeeld verkoopfacturen of aanmaningen,  automatisch naar het juiste emailadres gezonden worden.

 

Het overzicht van alle debiteurenkaarten is te vinden via het Menu: Verkoop > Debiteuren: Overzicht

             Voorbeeld van een debiteur / opdrachtgever contactpersonen kaart

 

Hierbij een uitleg van de diverse functies en kolommen in het overzicht:  

Kolom info Betekenis en gebruik
Contact persoon

Naam, email adres en telefoonnummer informatie.

In eerste instantie wordt de naam van de debiteur hier vermeld. Als het T.a.v. veld is ingevuld in het tabblad "Fin.Fiscaal", dan wordt de daar ingevulde naam weergegeven.

Op de eerste regel staat altijd de informatie afkomstig van het tabblad "Details" op de debiteurenkaart. Deze contactinformatie wordt als primair contact aangegeven en hier gaan in eerste instantie alle emails naar toe.

Functie
Bij het toevoegen van een nieuw contact kan de (standaard) functie van dit contact aangegeven worden. Bijvoorbeeld "Inkoop" of "Crediteuren beheer".
Verantwoordelijk voor
 
Facturen Klik achter een contact deze radioknop aan als de facturen naar dit emailadres moeten worden verstuurd.
Aanmaningen Klik achter een contact deze radioknop aan als de aanmaningen naar dit emailadres moeten worden verstuurd.
Verkooporders Klik achter een contact deze radioknop aan als de verkooporders naar dit emailadres moeten worden verstuurd. Kan alleen aangeklikt worden als er over deze functie beschikt wordt.
Offertes Klik achter een contact deze radioknop aan als de Offertes naar dit emailadres moeten worden verstuurd.
Kan alleen aangeklikt worden als er over deze functie beschikt wordt.
Knop Wijzig Klik op het Wijzig icoon om de contactgegevens aan te passen.
Knop Prullenbak Klik op het prullenbak icoon om een contact te verwijderen.
Knop Envelop Stuur direct een email met uw eigen emailclient naar dit contact
Knop Export Exporteer (download) de contactgegevens in .VCF formaat om in andere contactadres toepassingen te kunnen importeren.

 

Aanmaken van een nieuwe contactpersoon

  • Klik op de knop "Toevoegen" en een modal scherm wordt geopend.
  • Vul de contactgegevens in.
    Een (achter)naam van een persoon is verplicht. Als er geen specifieke persoonsnaam bekend is dan kan ook de naam van de afdeling (Bijv. "Inkoop") hier ingevuld worden.

  • Bij Functie kan gekozen worden uit een lijstje van contactpersoontypen die in de Setup Wizard eerder zijn aangemaakt.
    Een functie kan worden toegevoegd via het menupad:

    Setup Wizard > Basisgegevens > Referentiecodes > Contactpersoon typen

Deb Contactpersoon Toevoegen

Contactgegevens voor de adressering

Het emailadres van een contactpersoon wordt gebruikt voor de correcte verzending. Op de layouts is dan ook de naam van de contactpersoon via het "ter attentie van" autotekstveld beschikbaar. Deze variabelen worden bij de eerste aanmaak van een layout (factuur, aanmaning, order, offerte) overgenomen van de debiteurkaart. Als vanuit een offerte of een verkooporder vervolgens een factuur gemaakt wordt, dan gaan deze contactgegevens ook mee naar de factuur. Als dat niet de bedoeling is dan moeten de contactgegevens in de factuurheader aangepast worden voordat de factuur definitief gemaakt wordt.

Het is mogelijk om tegelijkertijd naar twee e-mailadressen te mailen. Geef bij deze contactpersoon dan beide email adressen in, gescheiden door een ';' en gebruik géén spaties.

Aanmaken en beheren

Nuttige links :

Debiteurenkaart tabbladen

Tags Debiteurkaart Debiteurkaart tabblad contactpersonen debiteurenkaart debiteur / opdrachtgever details
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.