Debiteuren stamgegevens

Aanmaak, en beheer van debiteuren gegevens
en instellingen. Het tabblad "Details"

NAW-gegevens van een debiteur vastleggen met het tabblad "Details"

De debiteurenkaart is opgebouwd uit verschillende tabbladen. Hierdoor kunnen de gegevens van de debiteur overzichtelijk bewaard en teruggevonden worden.
Het tabblad Details bevat de belangrijkste NAW-gegevens van de debiteur.

 

Het overzicht van alle debiteurenkaarten is te vinden via het Menu: Verkoop > Debiteuren: Overzicht

U zou nu de lijst met debiteuren moeten zien. Als er nog geen debiteuren zijn dan moeten deze uiteraard eerst aangemaakt worden.

 

Deb Details
Fragment van een debiteur/opdrachtgever details kaart

Het tabblad bevat de belangrijkse NAW gegevens van de debiteur.

De betekenis van de meeste velden spreekt voor zich. Hierbij een uitleg van de betekenis van sommige functies:  

Veld label Betekenis en gebruik
 Naam

Deze bedrijfsnaam wordt op vele plaatsen gebruikt ter identificering van de debiteur en kan in de diverse layouts worden weergegeven middels autotekstvelden.

 Email

Dit e-mailadres wordt bij het versturen van facturen per e-mail aan de debiteur gebruikt. Als dit adres ontbreekt dan is factuurverzending per e-mail ook niet mogelijk. Meerdere e-mailadressen kunnen worden ingevuld wanneer deze worden gescheiden door een ; (puntkomma) zonder spatie.

 

 Kenmerken

Elke debiteur kan van kenmerken voorzien worden in de vrije velden. Het eerste veld is een generiek vrij veld. De labelnaam van de overige velden kunnen vrij gekozen worden.

Als de overige vrije velden niet zichtbaar zijn, dan heeft de beheerder van de administratie het gebruik ervan in de administratie instellingen uitgezet.

 

    Knop Wijzig

Klik op dit icoon om de labelnamen van de vrije velden aan te passen. Labelnamen zijn identiek voor alle debiteuren.

Als u dit icoon niet ziet dan beschikt u niet over de (beheerder)rechten om de labels van de vrije velden te beheren.

Klik op het icoon en de labelnamen kunnen geactiveerd en ingevoerd worden:

      Debiteurkaart _vrije Velden

 Factuuradres Als dit identiek is aan het vestigingsadres dan volstaat het om dit door aanvinken over te nemen. Dit adres kan in de factuurlayouts worden weergegeven middels autotekstvelden.
 Afleveradres

Als dit identiek is aan het vestigingsadres dan volstaat het om dit door aanvinken over te nemen. Dit adres kan in de layouts voor handelstoepassingen (o.a. vrachtbrief) worden weergegeven middels autotekstvelden.

 

Nuttige links :

 

Tags Debiteurkaart Debiteurkaart tabblad NAW afleveradres factuuradres vrije velden opdrachtgever details zzp debiteur / opdrachtgever details
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.