Vaste Activa afschrijven

Periodieke afschrijvingen kunnen ook voor
een heel jaar in êên keer gegenereerd worden.

Activa voor een heel jaar afschrijven

Naast de mogelijkheid om activa selectief per periode af te schrijven is het ook mogelijk om jaarlijks, in één keer alle afschrijvingen per periode voor alle activa ineens voor een heel jaar te genereren. Dat kan in veel gevallen een hoop werk schelen en voorkomt dat er een periode wordt vergeten. Deze mogelijkheid is gekoppeld aan de jaarovergang en kan per administratie worden ingesteld. 


Deze functie is een aanvulling op de reeds bestaande uitgebreide versie van het Vaste Activa Beheer die onderdeel vormt van de module Financieel. Voor gebruikers van de AdmInbox ZZP geschieden alle afschrijvingen reeds automatisch in de achtergrond dus hoeft er in die administraties niets apart ingesteld te worden.

Instelling vooraf

Administraties zonder de module AdmInbox ZZP kunnen van deze funcite gebruik maken door dit in te stellen in de Setup Wizard. Wanneer u geen toegang tot de Setup Wizard heeft, vraag dan of de beheerder van de administratie en/of uw boekhouder of accountant om dit in te stellen.

Activainstellingen2

De functie bij de jaarovergang gebruiken

De functie kan gebruikt worden tijdens het doen van een jaarovergang, bijvoorbeeld aan het begin van een nieuw boekjaar :

Jaaractivering Uitvoeren

Bij gebruik van deze functie zullen alle afschrijvingsjournaalposten voor alle activa in alle perioden van het nieuwe jaar worden gegenereerd. Uiteraard wordt er alleen afgeschreven totdat een activum de hiervoor ingestelde restwaarde heeft bereikt. Eventuele bestaande journaalposten worden dan overschreven. Het voordeel is uiteraard dat dit veel sneller gaat dan de selectieve methode, waarbij de perioden één voor één gekozen moesten worden. Het voordeel is dat geen enkel activum en geen enkele periode wordt vergeten. Bij grotere aantallen activa kan dit enige tijd in beslag nemen. Het is in dat geval raadzaam om alleen de functie aan te vinken op het moment dat dit nodig is.

Tip
Als de jaarovergang ook op automatisch is ingesteld dan wordt het genereren van alle afschrijvingen van alle activa in een nieuw boekjaar, mits dit zoals hier beschreven is ingesteld, meteen ook uitgevoerd!

Periodieke afschrijvingen controleren

Het verdient aanbeveling om, nadat periodieke afschrijvingen zijn gedaan, te controleren of dit correct verlopen is. Per activum kan dit worden gecontroleerd op de activum kaart > tabblad boekingen. Voor een totaaloverzicht van alle activa kan het beste het Boekwaarde overzicht of het Controle overzicht geraadpleegd worden.
Ook zou de Winst- en Verliesrekening geraadpleegd kunnen worden. Met name het Resultatenoverzicht geeft dan direct inzicht in de som van afschrijvingen die toegevoegd zijn aan de Winst- en Verliesrekening over de betreffende periode.

 

Nuttige links :

Tags jaarovergang genereren
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.