Jaarovergang

Laat de Jaarovergang automatisch plaatsvinden!

Een Jaarovergang automatisch genereren

Een jaarovergang zorgt ervoor dat de saldi van de beginbalans in een boekjaar gelijk worden aan de eindsaldi van het voorgaande boekjaar. Daarmee wordt bereikt dat de boekjaren op elkaar aansluiten.
Nieuwe mutaties in een boekjaar maken jaarovergangen naar daaropvolgende boekjaren nodig om de resultaten in die boekjaren correct weer te geven. Het is mogelijk om het genereren van een jaarovergang voortaan automatisch te laten plaatsvinden zodat er eigenlijk niet meer bij deze functie stilgestaan hoeft te worden. Hier wordt beschreven hoe de functie ingesteld kan worden en hoe deze precies werkt.
Het kan voorkomen dat in uitzonderingssituaties alsnog handmatig een jaarovergang gegenereerd moet worden.

Een automatische jaarovergang instellen

Dit kan ingesteld worden in de Setup Wizard als volgt:

Vanaf dit moment zullen jaarovergangen in de meest voorkomende situaties automatisch plaatsvinden waardoor boekjaren steeds op elkaar zullen aansluiten.

 

Wanneer vindt een automatische jaarovergang plaats?

Een jaarovergang hoeft niet na elke boeking plaats te vinden. In de volgende situaties wordt een jaarovergang automatisch gegenereerd :

Op welke wijze vindt een jaarovergang plaats?

Bij het handmatig genereren van een jaarovergang kan uit een aantal keuzeopties gekozen worden. Bij het automatisch genereren van een jaarovergang is dat uiteraard niet mogelijk. Dit is de wijze waarop een jaarovergang automatisch wordt gegenereerd :

 

 Nuttige links :

 

Tags
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.