Kasboek

Kasboek

Kasboek

Deze optie is beschikbaar voor de gebruikers van InBalance.

Wanneer er binnen een administratie gewerkt wordt met contante geldstromen, denk hierbij aan het contant afrekenen van een verkoopfactuur, of het doen van boodschappen met contanten voor de zaak,  dan is het bijhouden van deze stromen via een kasboek onderdeel van de administratie. Deze mutaties kunnen verwerkt worden op twee verschillende manieren: via het kasboek, of via het kasblad.

Op deze pagina wordt het werken met het kasboek beschreven, deze werkt nagenoeg gelijk aan het memoriaal. Bekijk ook de mogelijkheden van het kasblad om te zien welke mogelijkheid het beste bij de onderneming past.

Kasmutaties invoeren en boeken

Aanmaken nieuw kasboek

Via het menu Boekhouding > Journaalpost toevoegen kan een nieuw kasboek worden aangemaakt, kies het dagboek 'kasboek'. 

 Journaalpost Toevoegen

 

Er verschijnen nu twee extra velden op de pagina: beginsaldo en eindsaldo. Deze bedragen dienen beiden overeen te komen met het getelde geld in de kas. Het beginsaldo wordt gegenereerd vanuit Asperion en is het vorige eindssaldo. Selecteer eventueel het juiste jaar en de periode en geef het eindsaldo in. Deze bedragen dienen beiden overeen te komen met het getelde geld in de kas.

Kasboek 2

Kies  'Opslaan' en het scherm 'Te boeken journaalpost' wordt geopend om zo het kasboek aan de hand van de mutaties en bonnen te vullen.

Bewerken kasboek

Kasboek 4

Bovenin het scherm wordt het beginsaldo, eindsaldo en het te boeken verschil tussen beiden getoond. Daarnaast worden de reeds geboekte mutaties getoond en het bedrag wat nog geboekt dient te worden om de boeking sluitend te maken.

Indien deze gegevens foutief zijn, dan is dit eenvoudig aan te passen door op de button 'Wijzigen' te klikken. Onderstaand scherm wordt geopend en de velden kunnen nog worden aangepast.

 Kasboek 5

Na het aanpassen kan er door op "Opslaan" te klikken weer worden teruggekeerd naar het scherm om het kasboek verder af te maken.

Binnen het kasboek kan er net al binnen het memoriaal geboekt worden op grootboek, er kan evt. een kostenplaats, kostendrager, BTW code worden toegevoegd en er kan een omschrijving worden meegegeven.

Zie voor de mogelijkheden onze Online Help, het memoriaal.

Kasboek 7 1

Zodra het nog te boeken saldo € 0,00 is, zal de button 'Boeken' verschijnen. Wordt deze button niet getoond, dan dient er nog een bedrag geboekt te worden. Het kasboek kan worden verlaten om op een later tijdstip verder te bewerken. Via menu Boekhouding > Te boeken journaalposten kan het kasboek weer worden geopend om verder te bewerken.

Onderaan de pagina wordt het totaal van ontvangsten en uitgaven getoond, met de daarbij behorende BTW.

Er kunnen aan boekingen bonnen gekoppeld worden, meer informatie over het werken met bonnen kan hier gevonden worden. Zo kan er binnen de kas, maar ook op grootboekrekeningniveau altijd doorgeklikt worden op de specificatie.

Wijzigen kasboek

Achteraf is het altijd mogelijk het kasboek nog aan te passen door deze terug te draaien via menu Boekhouding > geboekte perioden. Let hierbij wel op de reeds aangemaakte aangiften en cijferrapportages.

De periodes kunnen gesloten worden, zodat een voorgaande periode niet meer gewijzigd kan worden, hoe dit gaat kan hier gelezen worden.

 

 

 

 

 

Tags Kasboek Kasmutaties invoeren en boeken Kas
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.