Bonnen verwerking

Lees hier hoe bonnen als digitale scan
tot boekstuk verwerkt kunnen worden.

Bonnen boeken zoals u dat wilt

De boekingsmogelijkheden op een rij

Bonnen lijken steeds minder van belang nu steeds meer financiële transacties elektronisch verlopen.
Toch heeft elke administratie nog altijd te maken met een berg bonnen......

Asperion biedt, net als met inkoop- en verkoopfacturen, de mogelijkheid om bonnen snel en eenvoudig te verwerken. Door deze direct en volledig digitaal te verwerken, liefst zo kort mogelijk na het ontstaan ervan. Als de MKB ondernemer de mogelijkheid geboden wordt om snel van zijn/haar bonnen af te zijn door ze digitaal aan te leveren, dan wordt het uitzoeken van die papiermassa door boekhouder of accountant geheel overbodig.

Dat levert dan een belangrijke tijdsbesparing op voor de boekhouder/accountant die de bonnen moet koppelen met de geboekte uitgaven. Die krijgt direct inzicht in elke uitgave en het wordt ook duidelijk van welke uitgaven nog een verantwoording ontbreekt. Bij controles achteraf zijn diezelfde verantwoordingen met een paar muisklikken terug te vinden.

                   

Scantypes2

Het maken en aanleveren van de digitale bonnen

Scans van bonnen kunnen op dezelfde wijze in de administratie gebracht worden als inkoop- en verkoopfacturen. Daarvoor zijn vele upload- en scanfuncties in de diverse modules beschikbaar, uiteraard afhankelijk van de gebruiksrechten binnen het abonnement :

 • in de module Financieel
  Bij het uploaden of scannen kan direct het aangegeven worden of een scan een inkoop-, verkoopfactuur of bon betreft (typering van de scan).

 • In de AdmInbox module
  In deze module kunnen scans, indien nodig, verder bewerkt worden en kan typering van de scan achteraf nog gewijzigd worden.
  Lees meer over scannen, Lees meer over uploaden
 • In de AdmInbox-ZZP module
  Dit is een speciale versie van de AdmInbox module voor de ZZP-er. De verwerking van met OCR herkende bonnen gaat geheel automatisch.
 • met de PortalDesk module
  De scantypering vindt plaats als de cliënt de scan naar het postbakje voor de Bonnen sleept.
  Lees meer...

 • Met de Asperion Mobile App
  Hiermee kunnen scans (foto’s) van bonnen naar de administratie Inbox gestuurd worden.
  De app werkt het beste in combinatie met de AdmInbox.
  Lees meer...

 • Emailen naar de administratie
  Ook langs deze weg kunnen bonnen naar de administratie Inbox gestuurd worden.
  Lees meer...


Verwerkingsmogelijkheden voor bonnen

Bonnen worden in het algemeen  zowel geboekt mét gebruik van een subboek als zonder gebruik ervan.
Beide verwerkingsmanieren zijn mogelijk in Asperion.

 

Verwerken zonder subboek

Na het uploaden van een bon in de administratie, kan deze direct gekoppeld worden aan :

 • een bankmutatie
 • een kasbladregel
 • een memoriaalboeking
 • een kasboekmutatie

Belangrijk bij deze werkwijze is dat de scan van het type "Bon" is. De scan wordt dan niet geboekt of geregistreerd. De scan kan na uploaden direct gekoppeld worden.


Bij al deze functies wordt tijdens het afletteren c.q. boeken een upload icoon bij de boeking zichtbaar. Klik erop en alle scans van van het type Bon, die nog niet gekoppeld zijn, worden getoond. Zoek de juiste bon erbij en klik erop. De koppeling is dan gemaakt en de bon blijft bewaard bij de boeking.

   Bonupload Icon

 

Verwerken met subboek

Na het uploaden van een bon in de administratie, kan de bon geboekt worden op dezelfde wijze als inkoopfacturen. Na het boeken kunnen de bonnen vervolgens als volgt afgeletterd worden:

STAP-1 : Het boeken van de bon kan op een van de volgende manieren :

 • Module financieel : Menu Inkoop > Inkoopfacturen > Inlezen/boeken factuurscan

 • Module AdmInbox : Registreren van een scan van het type bon
  Bij deze functie wordt gebruik gemaakt van een trefwoorden register zodat een bon veel sneller en met veel minder invoer geregistreerd kan worden en de boeking automatisch kan worden gegenereerd. Lees meer....

  Let op: Voor deze verwerkingswijze moet een aparte bonnencrediteur in de Setup Wizard ingesteld worden (Setup Wizard > AdmInbox > Instellingen) en verdient het aanbeveling enkele trefwoorden aan te maken die het registratieproces verder kunnen versnellen : Lees meer...

STAP-2 : Afletteren van de geboekte bon
Tijdens deze stap kan de bon gekoppeld worden aan de boeking op de volgende plaatsen :

 • Bankafschrift
 • Kasboek
 • Memoriaal
 • Kasblad


Bij al deze functies wordt tijdens het afletteren c.q. boeken een upload icoon bij de boeking zichtbaar. Klik erop en alle scans van het type Bon die nog niet gekoppeld zijn, worden getoond. Zoek de juiste bon erbij en klik erop. De koppeling is dan gemaakt en de bon blijft bij de boeking.

   Bonupload Icon

 

 

 Nuttige link :

Tags
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.