Eindejaarstips

Tips voor de jaarovergang, een nieuw boekjaar openen
en oude boekjaren afsluiten

EINDEJAARSTIPS

Nieuw Boekjaar openen

In Asperion is het niet nodig om een “nieuw boekjaar” te openen. U kunt gewoon doorgaan met boeken in het nieuwe jaar. Het is wel handig om via menu Algemeen > Boekperiode het nieuwe boekjaar en boekperiode 1 standaard in te stellen om vervolgens sneller in dit nieuwe boekjaar mutaties in te voeren.

     Boekjaarperiode

Jaarovergang genereren

Wanneer er in een nieuw boekjaar geboekt gaat worden is het belangrijk dat er aansluiting gemaakt wordt met o.a. de saldi van de bankrekeningen, de kas en natuurlijk de openstaande posten van de debiteuren en crediteuren, kortom de balansposten. De aansluiting tussen de boekjaren wordt gemaakt door het genereren van de jaarovergang, het liefst meteen wanneer er in het nieuwe boekjaar geboekt wordt. Telkens wanneer er correcties of nog aanvullingen plaats vinden in het voorgaande boekjaar kan en moet de jaarovergang opnieuw gegenereerd worden voor de juiste aansluiting tussen beide boekjaren.

Voor een uitgebreide uitleg klik hier....

Wanneer een jaarovergang doen?

Het is raadzaam dit meteen  te doen, wanneer u start met het toevoegen van nieuwe boekingen in het nieuwe boekjaar, ook als is de het boekjaar nog niet definitief afgerond of afgesloten. Op dat moment sluiten de saldi van uw grootboekrekeningen weer correct aan met het (begin)saldo op de balans. Een jaarovergang kan steeds weer opnieuw gedaan worden, wanneer er in het vorige boekjaar nog boekingen zijn toegevoegd of correcties zijn gedaan door uw adviseur of accountant.

   Jaarovergangoverzicht3

Checklist

Wat moet er zoal, eventueel in overleg met uw boekhouder of accountant, aan het eind van het boekjaar verder gedaan worden?

  • Zijn alle verkoopfacturen geboekt voor het huidige jaar?
  • Zijn alle inkoopfacturen geboekt?
  • Zijn alle kasbladen indien nodig, geboekt?
  • Zijn alle bankafschriften t/m 31- december geboekt?
  • Loopt de grootboekrekening kruisposten op € 0,00
  • Zijn de eventuele afschrijvingen gedaan?
  • Zijn de eventuele loonjournaalposten geboekt?

Controleer eventueel de lijst met openstaande handelingen op de Startpagina

Daarnaast is te denken aan de kosten en opbrengsten die geboekt zijn in het ene jaar, maar betrekking hebben op het andere jaar, de zgn. overlopende activa en passiva, alsook aan te treffen voorzieningen zoals bijvoorbeeld dubieuze debiteuren.Uw boekhouder of accountant kan u hierbij goed adviseren.

   

Boekjaar of Boekperiode sluiten

Wanneer een boekjaar geheel is afgerond en de jaarrekening of het resultaat is vastgesteld, kan het boekjaar gesloten worden om te voorkomen dat er per abuis nog mutaties in plaatsvinden. Een boekperiode kan ook tijdelijk worden gesloten, na bijvoorbeeld  het afronden van een BTW tijdvak om later opnieuw  te  worden heropend om het boekjaar definitief af te ronden. Alleen de administratie beheerder en/of uw Asperion accountant hebben hier de rechten toe.

Menu Algemeen> Setup Wizard > Administratie instellingen > tabblad Periodes:

  Periodeafsluiting

Tips voor gebruikers van de module Voorraad

Wanneer er voorraad wordt bijgehouden, zijn dan alle verkooporders helemaal doorgeboekt? Dit geldt ook voor de inkooporders. Is er vervolgens van de aanwezige voorraad de balans opgemaakt per 1 januari en is deze verwerkt en vergeleken met de balanswaarde in de administratie?
Raadpleeg hiervoor de aparte handleiding.

 

   Download Handleiding
Tags eindejaar jaarovergang periodeafsluiting
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.