Dagboek Memoriaal

Instructies voor het gebruik van
het Dagboek type Memoriaal

Het Dagboek van het type Memoriaal

Het Memoriaal is een dagboek waarin mutaties of posten worden vastgelegd die niet voortvloeien uit facturen of bankafschriften: veelal zijn het boekingen waaraan geen (directe) financiële transactie ten grondslag ligt, zoals de afschrijvingen, afboeken van de voorraad, correctieboekingen of bijvoorbeeld het overboeken van overlopende activa of passiva (vooruitbetalingen en/of nog te betalen kosten) aan het eind van een periode of boekjaar. Daarnaast worden ook de loonjournaalposten via een dagboek van het type memoriaal geboekt. 

Het Memoriaal is verder een type dagboek zonder een eigen tegenrekening, hetgeen betekent dat de aangemaakte memoriaal boeking altijd in evenwicht moet zijn en dus minimaal altijd bestaat uit 2 boekingsregels.

Voorbeelden van memoriaalboekingen:

Memoriaalboekingen worden handmatig of automatisch vanuit een subadministratie aangemaakt.
Om tijd en werk te besparen bestaan de volgende functies:

 

Tags dagboek memo Memoriaal
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.