Kas verwerken

Kas verwerken

Kas verwerken

Deze optie is beschikbaar voor de gebruikers van InBalance.

Wanneer er binnen een administratie gewerkt wordt met contante geldstromen, denk hierbij aan het contant afrekenen van een verkoopfactuur of het doen van boodschappen met contanten voor de zaak, dan is het bijhouden van deze stromen via een kasboek onderdeel van de administratie. Deze mutaties kunnen worden verwerkt op twee verschillende manieren: via het kasboek of via het kasblad.

Beginsaldo, eindsaldo en kasmutaties

Startpunt is het vaststellen van het saldo in de kas, bijvoorbeeld het begin van de maand. Het kasgeld wordt geteld en dit saldo wordt vastgelegd als beginsaldo van de kas. Door de maand heen zullen er mutaties plaatsvinden en zal er geld uit de kas worden uitgegeven en zullen er bedragen in de kas worden gestort. Het beginsaldo met het saldo van deze mutaties vormt het nieuwe eindsaldo en het beginsaldo van de nieuwe periode. Het kasgeld dient altijd wel weer geteld te worden en te worden aangesloten met de som van het beginsaldo en mutaties van de afgelopen periode.

 Kas:  Beginsaldo - uitgaven = inkomsten = eindsaldo

Het aanwezige kasgeld dient aan te sluiten met het saldo op het grootboek kas. Een verschil kan, bijvoorbeeld bij het afronden van een betaling van centen, afgeboekt worden op prijsverschillen, zodat het fysiek aanwezige saldo in de kas weer aansluit met het saldo op het grootboek.

Kasboek of kasblad

Van tevoren dient er bepaald te worden welke methode gebruikt gaat worden, het kasboek óf het kasblad. Het is niet aan te raden de verschillende methoden door elkaar te gebruiken, dit kan leiden tot ongewenste verschillen. Het overstappen op een andere methode is wel mogelijk maar het wisselen tussen de methoden raden we af.

Boeken via het Kasboek werkt op dezelfde wijze als het bankboek met een begin- en eindsaldo.

Boeken via een Kasblad werkt snel en overzichtelijk, omdat er gewerkt wordt met verkoop- en inkoopsoorten. Ook kan er een template aangemaakt worden waarin de meest gemaakte boekingen zijn opgenomen, zo wordt de foutkans verkleind en kan er snel ingevoerd worden.

 

 

Tags Kasboek kasblad Kas
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.