Accorderen van inkoopfacturen

Instructies voor het gebruik van
de functie Accorderen van Inkoopfacturen

Laat inkoopfacturen accorderen voor betaling

Door een inkoopfactuur eerst door de juiste personen te laten accorderen, wordt zekergesteld dat de factuur alleen betaald wordt als deze in overeenstemming is met hetgeen besteld/geleverd is en pas na toestemming van een eventuele budgethouder.

De inkoopfactuur hoeft hiervoor niet naar alle belanghebbenden verstuurd worden ter controle. In plaats daarvan ontvangen alle belanghebbenden, de een na de ander, een email dat er een factuur ter accordering klaarstaat. Het kunnen ook meerdere facturen tegelijkertijd zijn.

De factuur kan snel online ingezien en geaccordeerd worden. Er kan ook met de Asperion mobile app geaccordeerd worden. Dat is handig als je onderweg geen computer bij de hand hebt.

 

Voor wie is de accorderingsfunctie bedoeld?

De accorderingsfunctie vormt een onderdeel van de module Financieel. De functie staat standaard uit. Om de functie te gebruiken, zal de Administratie Beheerder eerst de nodige instellingen moeten verrichten.

Iedereen die beschikt over een login account met gebruiksrechten voor deze functie, kan facturen accorderen. Er zijn ook abonnementen met beperkte rechten beschikbaar die uitsluitend en alleen toegang geven tot deze functie.

          Accorderingsfunctie

Hoe werkt de accorderingsfunctie?

Het activeren en gebruiken van de accorderingsfunctie betreft de onderstaande stappen. Klik op een onderwerp voor nadere uitleg.

  1. Activeren van de functie in de Setup Wizard
    De functie staat standaard uit. Door activeren kan de functie gebruikt gaan worden.

  2. Het aanmaken en beheren van accorderingsroutes
    Accorderingsroutes zijn lijsten met namen van gebruikers die inkoopfacturen moeten accorderen.

  3. Inkoopfacturen boeken waarbij ze voorzien worden van een accorderingsroute

  4. Facturen worden goed- of afgekeurd door de personen op de accorderingsroute

  5. Beheer van het accorderingsproces

 

Pas nadat een factuur door de laatste persoon op de accorderingsroute is goedgekeurd, wordt deze getoond in het betalingsvoorstel voor de bank.

 

 

Tags accordering inkoopfactuur accorderen accorderingsroute accorderingsroute toevoegen goedkeuren Accorderingsroutes afkeur code afkeurcode
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.