Accorderen van inkoopfacturen

Instructies voor het gebruik van
de functie Accorderen van Inkoopfacturen

Accorderen beheer

Door een inkoopfactuur eerst door de juiste personen te laten accorderen, wordt zekergesteld dat de factuur alleen betaald wordt als die in overeenstemming is met hetgeen besteld/geleverd is en pas na toestemming van een eventuele budgethouder.

Raadpleeg eventueel de Algemene informatie over de accorderingsfunctie.

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe het accorderingsproces goed beheerd kan worden.

 

De beheerder van het accorderingsproces staat een aantal overzichten ter beschikking waarin alle facturen worden getoond die op enig moment in het accorderingsproces staan. Per factuur is dan na te gaan of deze al is goed- of afgekeurd en door wie.

De gebruiker kiest voor beheer :

Menu:                   Module Financieel >  Inkoop >  Beheer accordering > Uitstaande facturen

          Accorderingsfunctie

Het overzicht met uitstaande facturen wordt getoond als volgt :

Uitstaande Facturen


Het overzicht bevat 3 tabbladen met resp. Uitstaande-, Goedgekeurde- en Afgekeurde facturen. Klik op een tabblad om een lijst te zien.

Tip : Gebruik eerst de verwerkingsfunctie voordat u de lijst met uitstaande facturen raadpleegt. U ziet dan de meest actuele situatie.
Kies hiertoe de menuoptie : Module Financieel > Inkoop > Beheer accordering > Verwerken

 

Enige begrippen zijn van belang :

Uitstaande facturen
Dit zijn facturen die, sinds de laatste verwerking, wachten op een accordering van iemand in het accorderingsproces. Zolang iemand nog niet een factuur goed- of afkeurt, dan blijft de factuur in deze lijst, zelfs na een nieuwe verwerkingsslag.
Zodra iemand zo'n factuur bijvoorbeeld goedkeurt, dan krijgt die factuur de status Goedgekeurd en dan verdwijnt de factuur van de lijst met uitstaande facturen.

Goedgekeurde facturen
Dit zijn facturen die door iemand zijn goedgekeurd sinds de laatste verwerkingsslag. Na een nieuwe verwerking zal de factuur opnieuw de status Uitgezet krijgen in afwachting van de volgende accordeerder of de factuur verlaat het accorderingsproces omdat alle accordeerders de factuur hebben goedgekeurd.

Afgekeurde facturen
Dit zijn facturen die door iemand zijn afgekeurd. Ze worden dan niet meer aangeboden aan de volgende personen in de accorderingsroute en blijven deze status dus behouden totdat de administratiebeheerder de factuur uit het accorderingsproces haalt door de factuurboeking terug te draaien.

 

 


  
Tags overzicht uitstaande inkoopfacturen
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.