Accorderen van inkoopfacturen

Instructies voor het gebruik van
de functie Accorderen van Inkoopfacturen

Te accorderen inkoopfacturen

Door een inkoopfactuur eerst door de juiste personen te laten accorderen, wordt zekergesteld dat de factuur alleen betaald wordt als die in overeenstemming is met hetgeen besteld/geleverd is en pas na toestemming van een eventuele budgethouder.

Raadpleeg eventueel de Algemene informatie over de accorderingsfunctie.

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe iemand facturen kan accorderen.

 

Als iemand inkoopfacturen moet accorderen, dan ontvangt deze een email waarin staat dat er één of meerdere facturen klaarstaan om door hem/haar ge-accordeerd te worden. In de email staat de lijst met facturen, de nummers ervan, de crediteurnaam en het factuurbedrag.

De gebruiker logt in en kiest vervolgens :

Menu:                   Module Financieel >  Inkoop >  Inkoopfacturen > Mijn te accorderen facturen

          Accorderingsfunctie

Het overzicht met de te accorderen inkoopfacturen wordt getoond.

Te Accorderen Facturen

U kunt de factuur informatie raadplegen en in geval de inkoopfacturen zijn ingescand, kunnen deze geopend worden.

U kunt per factuur goed- of afkeuren. Afhankelijk van instellingen in de Setup Wizard kunt u ook meerdere en/of alle facturen tegelijkertijd door aanvinken selecteren en ze in één keer goed- of afkeuren. Dit wordt groepsgewijs accorderen genoemd.

 

Reden van afkeur

Bij het afkeuren moet u een reden aangeven voor de afkeuring en u kunt eventueel een korte opmerking plaatsen.Dan begrijpt de boekhouder waarom de factuur is afgekeurd. In de Setup Wizard kan een lijst met afkeur redenen aangemaakt worden waaruit de gebruiker kan kiezen. Dit is als volgt in te stellen :

Menu : Algemeen > Setup Wizard > Basisgegevens > Reden Afkeur codes

 

Accorderen met de Asperion Mobile app

Het is ook mogelijk om facturen met de Asperion Mobile app te accorderen. Inloggen met een computer is dan niet nodig.Lees meer.....

 

Na accordering : Verwerken

Nadat de facturen zijn geaccordeerd kan de gebruiker met de knop Verwerken er voor zorgen dat de volgende persoon in de accorderingsroute direct een email ontvangt met een verzoek tot accorderen.

De lijst met ge-accordeerde facturen wordt opgeschoond en u keert terug naar de Startpagina.

 

Accordering Email
Voorbeeld van een email met het verzoek tot accordering
  
Tags accorderen overzicht te accorderen inkoopfacturen factuurstatus
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.