Asperion Mobile

Met de gratis app bent je
ook onderweg steeds op de hoogte!

Accordering

Accorderen van inkoopfacturen met de Mobile app

Inkoopfacturen kunnen met de app geaccordeerd worden als deze functie behoort tot uw Asperion abonnement.
Het voordeel is dat er niet meer ingelogd hoeft te worden met een computer en daardoor worden facturen veel sneller geaccordeerd.

Een korte uitleg aan de hand van enige schermen of klik hier voor andere mogelijkheden.

 

Nadat u een bericht heeft ontvangen dat er facturen te accorderen zijn, start dan de Asperion app op een iPhone of Android toestel.
 • Log in in de app

 • Als er facturen staan om te accorderen 
  Gebruik de snelkoppeling Inkoopfacturen Accorderen als deze zichtbaar is in de takenlijst.

 • Klik op een factuur die geaccordeerd moet worden
  De factuurdetails samen de de factuur scan worden getoond.

 • Gebruik de groene of rode knop om de factuur te accorderen (goedkeuren) of af te keuren.

  In het overzicht is de status van de factuur nu zichtbaar. Een accordering kan nog gecorrigeerd worden door gebruik van de groene of rode knop.

 • Met de knop Route kan gecontroleerd worden wie de factuur vóór u al geaccordeerd heeft.

 • Keer met de terug knop linksboven terug naar de lijst met facturen om ook andere facturen te accorderen. • De accorderingsinformatie wordt direct gesynchroniseerd met de online administratie.

  Na enige tijd zal de accordering automatisch verwerkt worden en wordt de factuur aangeboden bij de volgende persoon in de route of als betaalbaar gekenmerkt.

  Dit proces is ook direct te starten door in de lijst te geaccordeerde facturen beneden te slepen. (Pull-to-refresh)
   Approve Screen

 

   

 

Heeft U nog geen Asperion abonnement?

Als u niet over een inlog beschikt op uw Asperion administratie, dan kunt u de app niet gebruiken. U kunt wel alvast de app uitproberen om te zien of het ook voor u interessant is om een Asperion administratie aan te vragen en de app te gaan gebruiken. 

Vraag in een paar minuten online een proefadministratie aan voor het testen van alle mogelijkheden.

 

 

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp en/of daaraan gerelateerde onderwerpen.

Tags accorderen android iphone mobile smartphone app
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.