Digitale Inbox

De Digitale Inbox.
Scans ontvangen op het e-mailadres van uw administratie

Administratie Emailadres als Digitale Inbox voor inkoopfacturen

In Asperion heeft iedere administratie een uniek e-mailadres (Bijv. 123abc@asperionmail.nl). Dit administratie emailadres kan worden gebruikt om emails naar de administratie te sturen.
Het adres kan tevens gebruikt worden om 
als afzender te dienen voor emails die vanuit de administratie worden verstuurd (bijv. emails met verkoop facturen als bijlage).

Emails naar het administratie emailadres versturen is mogelijk als de administratie over de vereiste rechten beschikt om de bijlagen in de administratie te kunnen opslaan. Bij ontvangst van een email worden geschikte bijlages in de administratie opgeslagen en wordt een kopie van de email met de bijlage(n) ter bevestiging doorgestuurd aan het eigen emailadres. Eventuele tekst in deze email wordt niet in de administratie bewaard.

Emails die verstuurd worden vanuit de administratie, worden verstuurd door de Asperion mailserver vanuit het domein @asperionmail.nl. Als het administratie emailadres gebruikt wordt als afzender van verstuurde emails, dan kan dit, in sommige gevallen, voorkomen dat de emails door het SPAM filter van de ontvanger van de email wordt uitgefilterd.

Admin Email

Email Instellingen

Email instellingen en uw administratie emailadres kunt u vinden in de Setup Wizard. Naast het beheren van de emailfuncties, kunt u ook de inkomende email functionaliteit (de)activeren om te voorkomen dat er ongewenste bijlagen (bijv. uit SPAM) in de administratie worden opgeslagen.

Ga naar:  Setup Wizard > Administratie >  Ondernemingsgegevens -> tabblad Email instellingen

Emal 2admin Flow

Wat gebeurt er met Inkomende emails?

Een email die aan een administratie email adres is verzonden, wordt als volgt verwerkt :

Tags Ondernemingsgegevens administratie emailadres email2admin Digitale Inbox zzp
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.