Bonnen verwerking

Introductie over de verwerking van bonnen als boekstuk.

    • Home
    • -
    • Bonnen introductie

Ook de kleine uitgaven voortaan correct verantwoord!

Bonnen verwerken zonder gedoe

Bonnen lijken steeds minder van belang nu steeds meer financiële transacties elektronisch verlopen. Toch heeft elke administratie nog steeds te maken met een berg bonnen......
Tot de papierloze maatschappij is aangekomen blijft het voor een correcte administratie helaas nodig om ook de bonnen op gecontroleerde wijze in de administratie te verwerken. Bonnen vereisen, door hun kleinere afmetingen, vaak extra uitzoekwerk en zijn mede daardoor ook lastiger om overzichtelijk te verwerken. Het komt zelfs voor dat ze, netjes gezegd, als een bonte “verzameling” worden bewaard die bij een eerstvolgende controle wellicht alsnog uitgezocht wordt.

Asperion biedt, net als met inkoop- en verkoopfacturen, de mogelijkheid om bonnen snel en eenvoudig te verwerken. Door deze direct en volledig digitaal te verwerken, liefst zo kort mogelijk na het ontstaan ervan.

   

 

 

Bonnenpicture

Als de MKB ondernemer de mogelijkheid geboden wordt om snel van zijn/haar bonnen af te zijn door ze digitaal aan te leveren, dan wordt het uitzoeken van die papiermassa door boekhouder of accountant geheel overbodig. Dat levert dan een belangrijke tijdsbesparing op voor de boekhouder/accountant die de bonnen moet koppelen met de geboekte uitgaven. Die krijgt direct inzicht in elke uitgave en het wordt ook duidelijk van welke uitgaven nog een verantwoording ontbreekt. Bij controles achteraf zijn diezelfde verantwoordingen met een paar muisklikken terug te vinden.

Op deze pagina wordt nader ingegaan op de definitie van boekstukken van het type "Bon".
Lees hier over het uploaden en verwerken van bonnen.

Wat is het verschil tussen bonnen en inkoopfacturen?

In een Asperion administratie wordt met bonnen een papieren betalingsspecificatie bedoeld. Bijvoorbeeld een benzine bon of een kassabon. De bon vormt dan de (fiscale) verantwoording van de uitgave en vervult daarmee dezelfde administratieve rol als die van een (vaak reeds betaalde) inkoopfactuur.

Bonnen zijn veelal gerelateerd aan aanschaffingen in kleinere bedragen en/of aanschaffingen die reeds contant of met pinpas betaald zijn op het moment dat de bon werd ontvangen. Voor het correct administreren is het dan wel belangrijk wat er precies is aangeschaft (bijvoorbeeld brandstof, literatuur etc.) maar niet altijd bij wie de aanschaf plaatsvond (bijvoorbeeld tankstation of boekhandel).

 

Hoe zit het met Pinbonnen?

Een pinbon bevestigt het bedrag dat van een bankrekening wordt afgeschreven. Soms staat deze informatie op een aparte bon, dan noemen we het een pinbon. Soms staat die informatie samen met de betalingsspecificatie op hetzelfde stuk papier. Deze informatie kan dienen ter controle van het bankafschrift. Mensen die er blind op vertrouwen dat de bank de betaling altijd correct verwerkt gooien de pinbon meestal direct weg.

Maar een pinbon bevestigt in ieder geval de betaalwijze en van welke bankrekening het bedrag zal worden afgeschreven. Dat kan  handige informatie voor de boekhouder zijn, met name als er gebruik gemaakt wordt van meerdere bankrekeningen. Om die reden is het aan te raden om de pinbon samen met de betalingsspecificatie in dezelfde scan mee te nemen.

Als de bon, met de betalingsspecificatie, direct aan de gerelateerde bankmutatie wordt gekoppeld (werken zonder subboek) of als de als inkoopfactuur geboekte bon (werken met subboek) wordt afgeletterd tegen de overeenkomstige bankmutatie, dan heeft een losse pinbon als boekstuk verder geen (blijvende) waarde.
De enige situatie waarin een pinbon van blijvende waarde zou kunnen zijn is als het een geldopname betreft. Er is dan geen uitgave gedaan maar er is wel geld van bank naar kas (of privé...) gegaan en de pinbon zou aan de bijbehorende boeking gekoppeld kunnen worden als bewijs van deze financiële transactie. Met name privé opnames worden zo snel duidelijk.

   

 

 

Bonmetpin

 Nuttige link :

Tags bonnen zzp
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.