Jaarovergang

Zo genereer je een Jaarovergang handmatig,

Een Jaarovergang genereren

Een jaarovergang zorgt ervoor dat de saldi van de beginbalans in een boekjaar gelijk worden aan de eindsaldi van het voorgaande boekjaar. Daarmee wordt bereikt dat de boekjaren op elkaar aansluiten.
Nieuwe mutaties in een boekjaar maken jaarovergangen naar daaropvolgende boekjaren nodig om de resultaten in die boekjaren correct weer te geven. Als een jaarovergang nodig is, dan wordt dit in het overzicht aangegeven en kan een jaarovergang, al dan niet opnieuw,  gegenereerd worden.

Een jaarovergang kan in principe een onbeperkt aantal keer handmatig gegenereerd worden zoals hier beschreven. Het is ook mogelijk om dit automatisch te laten plaatsvinden elke keer als dit nodig blijkt.

Menu : Module Financieel > Grootboek > Jaarovergang en klik op de knop Jaarovergang

 Jaarovergang Genereren

Er zijn 2 typen jaarovergangen. Het eerste type zorgt ervoor dat alle saldi automatisch worden overgezet. Dit is de gebruikelijke manier.
Het tweede type jaarovergang kan gebrukt worden in situaties waarin de jaarovergang handmatig wordt gedaan.

Saldi automatisch overzetten

Bij dit type jaarovergang worden de  saldi van een boekjaar automatisch overgezet naar het volgende boekjaar/ periode: 0.
Het resultaat van de winst- en verliesrekeningen wordt geboekt op de daarvoor in de Setup Wizarde ingestelde grootboekrekening..
Wanneer een boekjaar volledig is afgerond, is het raadzaam om de boekperiodes af te (laten) sluiten met de Setup Wizard.

Saldi niet overzetten

Bij dit type jaarovergang worden de  saldi van een boekjaar niet automatisch overgezet naar het volgende boekjaar.
Daar kan een goede reden voor zijn : de beginbalans van het volgende boekjaar is bijvoorbeeld reeds aangemaakt door de import van een Auditfile of door handmatige invoer.

Afschrijvingen opnieuw genereren

Als dit zo is ingesteld, dan kan door aanvinken er voor gezorgd worden dat alle afschrijvingen voor alle activa in het nieuwe jaar opnieuw gegenereerd worden.
Er wordt hiervoor dan een aparte vinkbox getoond.
Vindt hier meer info......

 

Na het genereren van de jaarovergang met de knop Doorgaankeert u terug naar het Overzicht Jaarovergangen.

 

TIP
Wanneer een boekjaar volledig is afgerond, is het raadzaam om de boekperiodes af te (laten) sluiten met de Setup Wizard.

 

 Nuttige links :

Tags jaarovergang beginbalans jaarovergang genereren
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.