Jaarovergang

Genereer een Jaarovergang om de cumulatieve
balans resultaten goed weer te geven

Een Jaarovergang zorgt voor aansluiting van boekjaren

Een jaarovergang zorgt ervoor dat de saldi van de beginbalans in een boekjaar gelijk worden aan de eindsaldi van het voorgaande boekjaar. Daarmee wordt bereikt dat de boekjaren op elkaar aansluiten. Het Overzicht jaarovergangen geeft de details van elke jaarovergang.
Nieuwe mutaties in een boekjaar maken jaarovergangen naar daaropvolgende boekjaren nodig om de resultaten in die boekjaren correct weer te geven. Als een jaarovergang nodig is, dan wordt dit in het overzicht aangegeven en kan een jaarovergang, al dan niet opnieuw,  gegenereerd worden.

Een jaarovergang kan in principe een onbeperkt aantal keer gegenereerd worden.

Menu : Module Financieel > Grootboek > Jaarovergang

 Jaarovergangoverzicht3

 

Knopjaarovergang     Gebruik deze knop om een Jaarovergang te genereren. Lees meer.....
Knopjaarovergang -grijs   Er kan maar één jaarovergang tegelijkertijd gegenereerd worden en dit betreft altijd de "oudste".
Voor de daaropvolgende jaarovergangen zijn de knoppen daarom uitgegrijsd.

Als alle knoppen zijn uitgegrijsd, dan is de oudste jaarovergang niet mogelijk omdat de periode 0 van het volgende boekjaar gesloten is, waardoor de beginsaldi niet bijgewerkt kunnen worden.

Stoplicht

 

Het rode stoplicht geeft (extra) aan dat de periode waarin de beginsaldi aangepast zouden moeten worden afgesloten is.
Handel in dat geval als volgt :

  • Open in de Setup WIzard de periode 0 (of het hele boekjaar) van het volgende boekjaar
  • Genereer de jaarovergang, waarbij de beginsaldi desgewenst niet aangepast hoeven worden.
  • Sluit de periode 0 (of het hele boekjaar) daarna weer.
 Uitklapknop   De lijst geeft standaard alleen de laatste jaarovergang per boekjaar weer.
Klik op het "Plus-teken" om alle jaarovergangen in een bepaald boekjaar te kunnen zien.

Saldi niet automatisch
overgezet
  Als er bewust gekozen wordt voor een jaarovergang zonder aanpassing van de beginsaldi, dan wordt dit in de kolom van het Resultaat  apart vermeld. Asperion zal de gebruiker dan niet nogmaals voorstellen om een jaarovergang voor dat boekjaar te doen tenzij er nieuwe boekingen ingevoerd worden die een jaarovergang weer opportuun zouden kunnen maken.

  

 Nuttige links :

Tags jaarovergang beginbalans
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.