De BTW aangifte flow

De BTW aangifte flow zoals ontwikkeld
in samenwerking met de belastingdienst

Ism Belastingdienst Logo

Rubriek 1d : De BTW Privé berekening ivm privé gebruik van de auto

De BTW Privé regeling wordt apart vermeld op het BTW aangifte formulier. Als er sprake is van het privé gebruik van een auto die eigendom is van de onderneming dan moet er met de laatste aangifte van het boekjaar extra BTW afgedragen worden.
Het kan ook zijn dat er sprake is van zakelijk gebruik van een auto die privé eigendom is. In dat geval kan dat recht geven op terugvordering van BTW via rubriek 5b.

De hier beschreven functie houdt rekening met beide mogelijkheden en berekent wat de toevoeging op het BTW aangifte formulier moet zijn afhankelijk van de voor de onderneming geldende specifieke situatie.
De berekening is uiteraard gebaseerd op de van toepassing zijnde fiscale regels. Voor meer informatie en advies over hetgeen voor u het beste zou kunnen zijn, verwijzen we naar de van toepassing zijnde webpagina's van de Belastingdienst.

    

 

 

Titlepict Btwprive

Wist u dat?
De berekening van de BTW onder de BTW Privé regeling hoeft slechts  één maal per jaar meegenomen te worden in de laatste BTW aangifte van het boekjaar.
Bij alle overige aangiften in een boekjaar hoeft deze functie dus niet gebruikt te worden.

Instellingen vooraf

Voor het aanmaken van de vereiste boekingen moet in de administratie al ingesteld zijn welk Dagboek en welke Grootboekrekening voor BTW Privé gebruikt moeten worden. Het is mogelijk dat de vereiste instellingen al zijn gedaan (AdmInbox-ZZP) of dat dit al is ingesteld in de Setup Wizard (Algemeen > Onderneming > BTW instellingen) door u of uw accountant/boekhouder. Als de instellingen nog niet gedaan zijn dan hoeft dat ook geen probleem te zijn Dan zal tijdens het eerste gebruik van de functie om het dagboek en de grootboekrekening gevraagd worden.

Zo start u de BTW privé functie

Zodra u de laatste BTW aangifte van het jaar aanmaakt of opent, dan zal Asperion vragen of de regeling op uw onderneming van toepassing is. Als dit zo is klik dan op Ja.
Doe dit ook als u twijfelt. Uit het verdere verloop kan alsnog duidelijk worden of de regeling op de onderneming van toepassing is.

Als u de functie al eens gebruikt hebt en u wilt de berekening nogmaals uit laten voeren of de invoer bekijken :

  • Open dan de BTW aangifte en

  • Gebruik dan de knop btw privé berekenen die op de regel van rubriek 1d van het BTW aangifte formulier staat.
        

Btwprive Startdialog

Zo gebruikt u de BTW privé functie

U kunt kiezen uit een aantal mogelijke situaties omtrent het gebruik van de auto :

  • Kies door aanklikken de juiste situatie

  • Vul de vereiste velden in.

  • Controleer de invoer goed

De af te dragen of terug te vorderen BTW wordt berekend en duidelijk weergegeven.

  • Klik op Uitvoeren

U keert terug naar de BTW aangifte waarin het resultaat van de berekening meteen is verwerkt!

Functie niet van toepassing?
Klik op de Terug knop als u de functie niet wilt gebruiken.

   Methode 2

Wat gebeurt er na uitvoering?

Afhankelijk van de situatie wordt er als resultaat van de berekening een memo boeking aangemaakt en de hele BTW aangifte wordt opnieuw berekend zodat het resultaat van de BTW Privé functie in de aangifte is verwerkt.

Als nadien de berekening opnieuw gedaan wordt, bijvoorbeeld om de ingevoerde km te corrigeren, dan wordt de boeking uiteraard automatisch aangepast en de BTW aangifte opnieuw gegenereerd.

Belangrijk : Als de auto privé bezit is dan zal een eventuele terugvordering van BTW, conform de fiscale regels,  via rubriek 5b verlopen.

Is de regeling niet van toepassing voor u?

Klik dan op Neen als u de vraag gesteld wordt bij het openen van de aangifte.

Als u de functie al eens gebruikt of uitgeprobeerd heeft, dan kan er al een bedrag op de aangifte staan.
Dit kunt u zo corrigeren:

 

 

 

Nuttige links

 

Tags btw privé berekening inzake gebruik auto
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.