Algemene Introductie

Basiskennis voor Asperion gebruikers
Navigatie, gebruik en instellingen.

Op elk scherm wordt boven de menubalk de Administratie Statusbalk met informatie over de gebruiker en de geopende administratie getoond alsmede enkele snelkoppelingen.

 Startpagina 2019.png

Afhankelijk van uw gebruiksrechten zijn er hier een aantal functies altijd beschikbaar.

Administratie wisselen vanaf elke pagina!
De functie om te wisselen tussen administraties staat op de statusbalk boven het menu. Klik op de administratienaam in de statusbalk. Er wordt dan een selectiemenu getoond met alle administraties waartoe u als gebruiker toegang heeft.
Dit wisselen is dus vanaf elk scherm mogelijk zonder de noodzaak om eerst terug te keren naar de Startpagina.

 

De Startpagina

Menu : Algemeen > Startpagina    of direct na het inloggen en openen van een administratie.

Na het inloggen in een financiële module is de Startpagina het eerste scherm dat zich opent. Vanuit dit scherm is het snel en gemakkelijk kiezen uit de uitgebreide functies van het programma. Vanuit ieder onderdeel of scherm is het altijd mogelijk om terug te keren naar de Startpagina via het menuAlgemeen > Startpagina. Het is echter niet nodig om via het Startscherm naar een andere functie te gaan.

 

De Startpagina 2
Het Startscherm. De indeling van het scherm is afhankelijk van de gebruiksrechten waarover u beschikt.

 

Volgende :   De Menu balk

 

   Meer informatie
   

  De Menu balk

  De administratie statusbalk

  Uw eigen logo

 

Berichten functie

Openstaande handelingen

 QuickView functie

Afmelden en uitloggen

 

 

 

Tags startpagina startscherm Openstaande handelingen
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.