Algemene Introductie

Basiskennis voor Asperion gebruikers
Navigatie, gebruik en instellingen

De QuickView functie

Menu : Algemene Introductie - Menubalk - Home Knop

De QuickView functie op de Startpagina dient voor het snel en overzichtelijk weergeven van belangrijke informatie van en over de administratie. De informatie is gerangschikt via tabbladen, te weten Winst/Verlies, Acties en Notitie . Voorbeelden zijn grafische weergaven van de bedrijfsresultaten en de lijst met Openstaande handelingen (Acties).

Winst- & verliesgrafieken

Asperion kan automatisch en zonder enige instelling of configuratie vooraf een cijfermatig overzicht geven voor omzet, kosten en (bedrijfs-)resultaat. Deze cijfers worden tevens grafisch weeergegeven. Als eerste zullen de groeitrends te zien zijn. Als hier op geklikt wordt, dan worden de cijfers voor omzet, kosten en bedrijfsresultaat in een aantal grafieken weergegeven, zowel per periode als cumulatief vanaf het begin van het jaar.

De cijfers worden steeds vergeleken met de cijfers van dezelfde periode in het jaar ervoor. Door op de verschillende pijlen te klikken kunnen de resultaten voor en/of t/m andere perioden en/of jaren bekeken worden.

Hoe actueel zijn de cijfers?

Onderaan elk overzicht of elke grafiek wordt een datum/tijd stempel getoond. Alle boekingen t/m dat moment zijn verwerkt in de weergave. Als een weergave langer dan 12 uur oud is, dan wordt deze bij het openen van het startscherm direct ververst. Terwijl het verversen plaatsvindt, wordt enige seconden een tijdbalk weergegeven.

Waar komen de cijfers vandaan?

Asperion leidt van de rekeningtypen van grootboekrekeningen in het rekeningschema af of het om omzet of kosten gaat als volgt: 

  • Voor de Omzet grafieken worden alle boekingen per periode opgeteld van de grootboekrekeningen van het type "Verkoop/Omzet".
  • Voor de Kosten worden alle boekingen per periode opgeteld van alle overige grootboekrekeningen van het type "Winst- en verliesrekening".
  • Het rekenkundig verschil wordt als Resultaat weergegeven.

Komen cijfers niet geheel overeen?

Als de cijfers in de QuickView niet geheel overeenkomen met de cijfers in bijvoorbeeld de resultatenrekening, dan wordt dit veroorzaakt door het feit dat sommige grootboekrekeningen niet van het juiste type zijn voorzien.  Zo zou een omzetrekening abusievelijk van het type "Inkoop/kosten" kunnen zijn voorzien. Door die typering in de Setup Wizard te corrigeren naar "Verkoop/Omzet" worden de cijfers alsnog goed weergegeven in de QuickView. Zie Beheer rekeningschema.....  hoe dit moet gebeuren.

Het omzetten van een typering van een grootboekrekening binnen de groep "Winst- en verlies" rekeningen heeft geen invloed op de overige rapportages zoals voor balans en Winst- en verliesrekening of de resultatenrekening.

Quickview 4 
  
 

U kunt deze functie(s) niet zien?
Alleen gebruikers die toegang hebben tot rapportagefuncties zoals Resultaten Overzicht en Balans/Verlies- en winst rekening, kunnen deze grafieken zien.
Wanneer een functie voor u niet beschikbaar is, neem dan contact op met de beheerder van de administratie.

Terug naar : De Startpagina

 

Tags startpagina grafiek Quickview
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.