Algemene Introductie

Basiskennis voor Asperion gebruikers
Navigatie, gebruik en instellingen

Menu : Algemeen > Startpagina

 

De Berichtenfunctie

Op de Startpagina staat ook de functie ‘Berichten’.

Het dient om gebruikers zo veel mogelijk op de hoogte te houden van voor hen relevante informatie vanuit Asperion. Een goed voorbeeld zijn de (laatste) release notes en nieuwsbrieven! Ook kunnen er  berichten staan die gebruikers onderling kunnen uitwisselen of met een eventuele adviseur die ook toegang heeft tot de administratie.

De Berichtenfunctie 2

Elke regel vertegenwoordigt een bericht. Door op een regel te klikken, kunnen de berichten gelezen en/of beantwoord worden.

Door op ‘Berichten’ te klikken wordt de historie van de ontvangen berichten weergegeven. Berichten over releases en nieuwsbrieven worden hier echter niet weergegeven.

De Berichtenfunctie 3

 

Door op ‘Toevoegen’ te klikken, kan een nieuw bericht gemaakt worden om aan een andere gebruiker te sturen. Deze ziet het bericht dan zodra deze inlogt.

De Berichtenfunctie 4Met deze functie wisselt u alleen berichten uit met gebruikers van deze administratie. U kunt via deze functie geen berichten versturen aan Asperion of aan de HelpDesk. Kies hiervoor menu Algemeen> Contact HelpDesk.

 

 

Terug naar : De Startpagina

 

Tags startpagina Berichten
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.