Algemene Introductie

Basiskennis voor Asperion gebruikers
Navigatie, gebruik en instellingen

Menu : Algemeen > Startpagina

 

Het eigen logo op de Startpagina

Op de Startpagina is ruimte voor het plaatsen (uploaden) van een eigen logo of andere afbeelding die representatief is voor de geopende administratie. Met het bedrijfslogo van de onderneming op de Startpagina krijgt de administratie een heel eigen gezicht. Wanneer er met meerdere administraties gewerkt wordt, dan vormt het logo een extra visuele bevestiging in welke administratie op dat moment gewerkt wordt.

Het logo kan diverse bestandsformaten hebben (gif, jpg, png), de maximale bestandsgrootte is 0,5 Mb. Als er geen eigen logo wordt gebruikt, dan staat standaard op de Startpagina een generiek logo.

Eigen Logo

 


Klik op ´Blader´ (of Browse bij een Engelse Windows versie).Selecteer en open het juiste bestand op de eigen PC. In het witte veld verschijnt het adres van het logo. Bevestig de keuze met de ´Versturen´ knop. Het logo verschijnt op de plaats van het standaard logo. Het wordt automatisch en proportioneel verkleind als de afmetingen te groot zijn.


Het logo kan altijd weer vervangen worden door erop te klikken en de handeling opnieuw uit te voeren. Let op de op het scherm aangegeven maximale resolutie.

 

Terug naar : De Startpagina

 

Tags startpagina Eigen Logo
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.