Algemene Introductie

Basiskennis voor Asperion gebruikers
Navigatie, gebruik en instellingen

Menu : Knop Home

 

De Openstaande Handelingen

Openstaande Handelingen zijn handelingen die in de administratie nog moeten plaatsvinden om bepaalde administratieve stappen af te maken. Nadat er bijvoorbeeld facturen zijn ingevoerd, dan wordt in de lijst met openstaande handelingen een regel aangemaakt die de gebruiker eraan herinnert dat deze facturen nog gejournaliseerd moeten worden.Of als er sprake is van facturen die nog niet betaald zijn, dan wordt automatisch een herinnering hieraan in de lijst opgenomen.

De lijst met Openstaande Handelingen, korter aangeduid met Actiesstaat op een apart tabblad in het blok Quickview van de Startpagina.

Openstaande Handelingen

Het kost veel rekentijd om de lijst te genereren. Daarom kan het de eerste keer iets langer duren voordat de lijst zichtbaar wordt. Vervolgens wordt de lijst van tijd tot tijd automatisch bijgewerkt. Een datum/tijdstempel geeft aan wanneer de lijst voor het laatst werd gegenereerd.


Nadat de handelingen zijn verricht kunt u via de Startpagina weer terugkeren naar de lijst om de volgende handelingen te selecteren. Het kan zijn dat de lijst dan nog niet is bijgewerkt als gevolg van zojuist afgeronde handelingen. Door op de speciale Refresh knop te klikken wordt de lijst onmiddellijk bijgewerkt. Om onnodig wachten te voorkomen wordt aangeraden om deze knop alleen te gebruiken indien nodig.

U ziet geen lijst met Openstaande Handelingen?
Wanneer deze functie niet zichtbaar is, dan heeft de beheerder van de administratie deze functie voor uw gebruikersprofiel niet geactiveerd.

 

De Setup Wizard heeft uw aandacht nodig

Op het moment dat een administratie voor het eerst in gebruik genomen wordt, kan bij Openstaande Handelingen een melding van de Setup Wizard verschijnen om aan te geven dat er essentiële administratie instellingen ontbreken. Bijvoorbeeld uw eigen bankrekeningnummer in het dagboek Bank.
Ook wanneer er een toevoeging of wijziging niet in orde is, verschijnt deze melding en is het van belang de Setup Wizard te openen alvorens verder te gaan.
Klik op de regel: “De Setup Wizard heeft uw aandacht nodig” of maak de menukeuze: Algemeen > Setup Wizard.

 

Terug naar : De Startpagina

 

Tags startpagina Openstaande handelingen todo Quickview acties
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.