Algemene Introductie

Basiskennis voor Asperion gebruikers
Navigatie, gebruik en instellingen

Direct na het inloggen of openen van een administratie, wordt de Startpagina zichtbaar.

De Startpagina is ook bereikbaar via het Menu: Algemeen > Startpagina

 

De menubalk

Bovenaan het scherm staat de Menubalk met verschillende overzichtelijke hoofdmenu’s.

De Menubalk
 

Elk woord op de menubalk vertegenwoordigt een uitklapbaar menu. Om een functie te kiezen, ga dan als volgt te werk:

Er wordt een lijst met verdere menuopties uitgeklapt.

 Het scherm dat hoort bij de geselecteerde functie wordt geopend.

 

De Module selector

Asperion software is opgedeeld in functionele modules die, afhankelijk van het type abonnement, vast aan de administratie gekoppeld zijn. Voorbeelden van modules zijn de modules Financieel, Facturatie, AdmInbox, Voorraad, Inkooporder etc.
Met de Module Selector geheel links kunt u de juiste module uitkiezen door de muis hierbij te houden en vervolgens de gewenste module aan te klikken.

Het recht op het gebruik van modules kan gegeven worden aan bestaande- en nieuw aan te maken gebruikers.
Na het inloggen verschijnt het standaardmenu bovenaan het scherm, bijvoorbeeld van de module Financieel.

 

 

Terug naar : De Startpagina

Tags startpagina het menu modules moduleselector
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.