Scannen & Herkennen van boekstukken

Tips voor een goede herkenning van scans
met de OCR functie

Voorwaarden voor een goede herkenning met de OCR-functie

Een beetje voorbereiding levert het beste resultaat.

De nauwkeurigheid waarmee informatie op een gescand boekstuk kan worden herkend hangt van een aantal factoren af die eigenlijk voor zich spreken. Factoren die een gebruiker in grote mate en op relatief eenvoudige wijze zelf kan beïnvloeden. Als hier rekening mee gehouden wordt dan zal het gemiddelde herkenningsresultaat dichter bij de 100% kunnen liggen en levert dit een maximale tijdsbesparing op.

Hier volgen de belangrijkste algemene tips. Raadpleeg ook de specifieke tips voor de goede herkenning van Inkoopfacturen en Verkoopfacturen.

 

Nuttige links :

 

Tags ocr scannen & herkennen
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.