Setup Wizard

Stel het gebruik van de OCR functie in.

Deze instructies zijn voor gebruikers die toegang hebben tot de Setup Wizard waarmee de instellingen van de administratie aangepast kunnen worden.

 

De OCR-herkenningsfunctie instellen

OCR is een afkorting van het Engelse begrip Optical Character Recognition hetgeen betekent dat het programma van een scan of foto van een boekstuk, bijvoorbeeld een factuur, gegevens kan aflezen en registreren die nodig zijn om een  boekstuk te kunnen boeken. Het maakt handmatig boeken van boekstukken dus overbodig. Dat scheelt tijd en kan zelfs boekingsfouten voorkomen. Veelal wordt voor deze functie de uitdrukking "Scannen & Herkennen" gebruikt.

De OCR-functie is geen aparte module in Asperion. De functie wordt volledig geïntegreerd in bestaande modules op de plaatsen waar deze efficiënter werken mogelijk maken. De omvang van de OCR-functie in Asperion zal voortdurend uitgebreid worden.

Als het onbeperkt gebruik van deze functie in uw abonnement is opgenomen dan zijn er geen verdere kosten aan verbonden Als u maar af- en toe gebruik maakt van de functie dan kan er ook per scan afgerekend worden via het prepaid tegoed dat u met iDEAL kunt opwaarderen. Voordat u met Scannen en Herkennen begint moet uw administratie wel voldoende ingericht zijn.

 

 

De OCR-functie instellen

De OCR-functie instellen gebeurt in de Setup Wizard als volgt:

Menu : Algemeen  >  SetupWizard > Diensten  en klik op OCR-functie

       OCR Functie

Standaard staat de OCR-functie uit. Als u van plan bent om van de OCR-functie gebruik te gaan maken dan kan de functie hier "aangezet" worden. Ook kan aangegeven worden of de OCR-functie automatisch scans moet herkennen en of van herkende scans automatisch een conceptboeking gemaakt moet worden.

 

Nuttige links :

 

Tags ocr
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.