De Werkkostenregeling (WKR)

Wat is het? Hoe werkt het en hoe kan
de WKR in Asperion bijgehouden worden.

Het monitoren van de vrije ruimte (Forfait) van de werkkostenregeling

Door de beschikbare vrije bestedingsruimte voor kosten onder de WKR regeling in de gaten te houden, kunnen kostenoverschrijdingen (en extra belastingaanslagen) voorkomen worden. In Asperion kan de nog te besteden vrije ruimte permanent berekend worden met de kengetallenfunctie.

Voordat de vergoeding die onder de WKR vastgelegd kunnen worden moeten de hiervoor benodigde instellingen al gedaan zijn.
Klik hier voor meer informatie over die instellingen.

Ook moeten de uitkeringen en vergoedingen mbt de WKR op de juiste manier geboekt zijn. 
Klik hier voor meer informatie over de wijze van boeken.

Als u nog niet vertrouwd bent met de kengetallenfunctie,
klik dan hier voor meer informatie over het aanmaken en gebruiken van kengetallen in rapportages.

 

Het WKR percentage 2015 instellen als bedrijfskenmerk

Eerst wordt een vaste waarde ingevoerd die het voor 2015 geldende percentage ertegenwoordigd voor de WKR regeling. In dit geval is dit 1,2%  (oftewel een factor 0,012) van de totale loonsom. Om deze waarde in een kengetal voor de berekening van de vrije ruimte (forfait) te gebruiken wordt een zogenaamd Bedrijfskenmerk aangemaakt.

 

Het kengetal voor het forfait aanmaken

De berekening van het forfait of de vrje ruimte geschiedt op basis van een percentage van de fiscale loonsom, waarbij het percentage jaarlijks wordt vastgesteld. Nu kan de formule opgesteld worden voor het kengetal dat op elk moment in rapportages de vrije ruimte (forfait) kan berekenen, op grond van de (momentane) loonsom enerzijds en de reeds uitgekeerde vergoedingen en gemaakt WKR kosten anderszijds.

 

Onderaan het scherm wordt de formule op vereenvoudigde c.q. overzichtelijke wijze weergegeven :

         Formule _forfait

 

Controleer de correcte berekening en weergave

Nadat het kengetal is ingesteld en de eerste facturen / bedragen zijn geboekt i.v.m de werkkostenregeling, controleer dan eerst of het kengetal correct is aangemaakt, door het berekende saldo te controleren, zoals te zien is in de

 

Klik hier voor verdere uitleg over de WKR.

Tags Kengetal werkkostenregeling WKR forfait
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.