De Werkkostenregeling (WKR)

Wat is het? Hoe werkt het en hoe kan
de WKR in Asperion bijgehouden worden.

De werkkostenregeling verwerken in de financiële administratie

 

Per 1  januari 2012 is de werkkostenregeling ( WKR) ingevoerd en per 1 januari 2015 vervangt deze regeling het huidige systeem van belastingvrije vergoedingen en verstrekking aan de werknemer. Voor 2015 is alleen het nieuwe systeem  nog van kracht en zal dus  door  het salarispakket moeten worden ondersteund en administratief correct moeten worden verwerkt in uw boekhoudpakket.

Door deze regeling is het van belang in de administratie de soorten vergoedingen en verstrekkingen aan of ten behoeve van het personeel goed te kunnen onderscheiden, waarbij het van belang is om de vrije ruimte ( het forfait) goed in de gaten te houden, omdat het meerdere fors belast wordt.

In een aantal stappen wordt de werkwijze uitgelegd :

 

  1. Afrekensystematieken van de WKR regeling
  2. De administratie inrichten voor de WKR
  3. Vastleggen van de WKR kosten
  4. Monitoren van het forfait

 

Klik op een onderwerp voor verdere uitleg.

 

Tags werkkostenregeling WKR
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.