Rapportage Kengetallen

Kengetallen of ratio's worden gebruikt als
analyse-instrument in de diverse rapportages

Kengetallen geven snel inzicht in de resultaten

Een kengetal of financiële ratio is een verhoudingsgetal dat is samengesteld uit de financiële gegevens van de onderneming, bijvoorbeeld de brutowinstmarge, de current ratio, de omzet per m2 etc. Omdat het gebruik ervan snel inzicht geeft in de financiële situatie, worden ze vaak gebruikt als analyse-instrument. Gebruikers kunnen kengetallen zelf samenstellen die relevant zijn voor de eigen bedrijfssituatie.

Kengetallen zijn beschikbaar in de volgende rapportages:

Om de kengetallen zichtbaar te maken op de rapporten, kan er bij de rapportage selectie worden gekozen voor: "Tonen Kengetallen".
Als deze is optie is geselecteerd, wordt bij het opvragen van het rapport de kengetallen berekend en vervolgens in de rapportage weergegeven. Dit kan voor grote rapportages invloed hebben op de verwerkingstijd.
Om deze reden is het tonen van kengetallen niet standaard geselecteerd.

Ss _kengetallenoprapport

 In de rapportage is vervolgens het kengetal af te lezen: (zie voorbeeld "Bruto marge")

Ss _kengetallen _voorbeeld _rapport

 Fig. Voorbeeld Rapportage

 

 

Aanmaken en bewerken van kengetallen

Voor het onderhoud en het aanmaken van kengetallen kunt u terecht in de Setup Wizard.
Hier kunt u formules voor de kengetallen samenstellen en onderhouden.

Kies via het Menu: Knop Tandwiel > Setup Wizard, Rekeningschema > Rapportage kengetallen

In dit overzicht staan de kengetallen die reeds zijn aangemaakt. Hier kunnen bestaande kengetallen worden aangepast en nieuwe kengetallen worden toegevoegd.
Klik op een omschrijving van een bestaand kengetal of op het potlood-icoon om deze te bewerken.
Klik op de knop "Toevoegen" om een nieuw kengetal aan te maken.

Ss _kengetallen _overzicht

 Fig. (Overzicht van kengetallen)


Ss _kengetal _details

Fig. (Definitie van het kengetal)

Veldnaam   Beschrijving van het veld
Omschrijving : Omschrijving van het kengetal.
Eigen omschrijving
Beschrijving : Een uitgebreidere omschrijving van het kengetal.
Indien deze is ingevuld, komt deze tekst als mouseover van het veld 'Tekst op rapport' op het rapport. 
Op deze wijze kan de betekenis van het kengetal nader worden uitgelegd.
Tekst op rapport : Omschrijving van het kengetal, zoals deze wordt afgebeeld in de rapportages.
De omschrijving die hier wordt opgegeven komt zo op het rapport. v.b.: "Bruto Marge in %"
Afdrukken na : Bepaalt de locatie waar het kengetal wordt weergegeven op het rapport.
Het kengetal wordt afgebeeld op de rapportages zodra de (sub)totalen van de gekozen verdichting zijn afgedrukt.
Extra mogelijkheid is het afdrukken aan het eind van het rapport. Dan wordt het kengetal als apart blok weergegeven. (Niet beschikbaar in iedere rapportage)
Formaat : Bepaalt hoe het kengetal wordt weergegeven.
Weergave als % (percentage) of als Bedrag met 0, 1, of 2 decimalen.
Nabewerking : Eventuele nabewerking voor weergave kengetal. Mogelijkheden: Absolute waarde of Tekenomkering.
Absolute waarde geeft de uitkomst altijd positief weer en Tekenopkering maakt van een positief resultaat een negatief en vice versa
Actief : Hiermee wordt het kengetal uitgeschakeld en wordt dan niet afgedrukt in de rapportages.
Bijvoorbeeld als het kengetal/formule nog niet compleet is en deze nog niet gebruikt kan worden.
Formule : Hier kunt u de formule voor het kengetal samenstellen.
Met de keus uit: Balansbegrippen, Hoofd(verdichtingen), grootboekrekeningen en statische bedrijfskenmerken (zie alinea over bedrijfskenmerken).

TIP
Houdt bij het opstellen van een formule rekening met het "teken" van de bedragen waarmee gerekend wordt. Omzet en kosten hebben immers tegengestelde tekens. Zo zal de brutomarge berekend kunnen worden met de formule "-/-Omzet + kosten" om in een positief bedrag te resulteren bij een positief resultaat. Experimenteer dus eerst met een nieuwe formule voordat u er mee aan de slag gaat en er conclusies uit gaat trekken.

 

Voorbeelden van kengetallen:

Bruto Marge % : (Brutowinst/Omzet) * 100%
Current Ratio : (Vlottende Activa/Kort Vreemd Vermogen)
Quick Ratio : (Vlottende Activa - Voorraden)/Kort Vreemd Vermogen
Winstmarge : (Bedrijfsresultaat/Omzet)

Vele andere voorbeelden zijn te vinden op het internet, met hun betekenis.

 

Aanmaken en bewerken van bedrijfskenmerken

Als onderdeel van de formule voor het samenstellen van een kengetal, kan er worden gekozen voor een bedrijfskenmerk.
Dit zijn statische gegevens, die niet voortkomen uit de financiële data. Bijvoorbeeld het aantal medewerkers (FTE) in dienst.
Zo kunnen er kengetallen worden gemaakt zoals: Omzet per medewerker (OMZET / FTE).

Deze statische bedrijfskenmerken kunnen worden toegevoegd via de tab: "Bedrijfskenmerken".

Ss _bedrkenmerken _overzicht

Fig. (Overzicht van bedrijfskenmerken)

In dit overzicht staan de beschikbare bedrijfskenmerken. Hier kunnen bestaande kenmerken worden aangepast en nieuwe worden aangemaakt.
Klik op een omschrijving van een bestaand kenmerk of op het potlood-icoon om deze te bewerken.
Klik op de knop "Toevoegen" om een nieuw kenmerk aan te maken.

 Ss _bedrkenmerken _details

Fig. (Bedrijfskenmerk details)

Geef een omschrijving, deze komt straks terug in de lijst met bedrijfskenmerken bij het samenstellen van een kengetal formule.
De waarde (statisch) wordt dan gebruikt bij het berekenen van de waarde in de formule van het kengetal.

 

Tags Kengetal Kengetallen Rapportage Bruto marge current ratio Key ratio KPI omzet per m2 omzet per werknemer Performance indicator quick ratio solvabiliteit
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.