De Werkkostenregeling (WKR)

Wat is het? Hoe werkt het en hoe kan
de WKR in Asperion bijgehouden worden.

Vastleggen van verstrekkingen en vergoedingen ivm de werkkostenregeling

Voordat de vergoeding die onder de WKR vastgelegd kunnen worden moeten de hiervoor benodigde instellingen al gedaan zijn.
Klik hier voor meer informatie over die instellingen.

Een verstrekking op een inkoopfactuur met BTW waarvan één of meerdere boekingsregels betrekking hebben op de WKR regeling gaat zoals hier beschreven. Er kunnen zich 2 situaties voordoen : De gehele factuur heeft betrekking op de WKR of alleen bepaalde regels op een inkoopfactuur.

 

De hele inkoopfactuur heeft betrekking op de WKR

Bepaalde regels op de inkoopfactuur hebben betrekking op de WKR:

Bij het aanmaken van de inkoopfactuur :

 

 

Klik hier voor verdere uitleg over de WKR.

Tags werkkostenregeling WKR
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.