De Werkkostenregeling (WKR)

Wat is het? Hoe werkt het en hoe kan
de WKR in Asperion bijgehouden worden.

De administratie instellen voor de werkkostenregeling

 

Het is verplicht om de duidelijk vast te leggen welke vergoedingen en verstrekkingen zijn aangemerkt als vergoedingen en verstrekkingen die vallen onder het forfait.

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden aan te wijzen of een combinatie hiervan:

  1. Uitbreiden grootboekrekeningschema met extra grootboekrekeningen die overeenkomen met de soorten verstrekkingen en vergoedingen
  2. Instellen van kostenplaatsen die overeenkomen met de soorten verstrekkingen en vergoedingen
  3. Instellen van één of meerdere BTW codes, die verwijzen naar boekingsregels die betrekkingen hebben op de Werkkostenregeling

Het is logisch dat u  kiest voor een methode  die goed aansluit bij de  situatie van de onderneming. Kan het door u gehanteerde salarispakket bijvoorbeeld de  kostenplaatsen meegeven, dan is het aan te raden deze kostenplaatsen ook aan te maken in het financiële pakket. Daarnaast ondersteunt de daarvoor ingerichte BTW code punt 1 en 2.  Op deze wijze heeft u verschillende rapportage mogelijkheden voor de WKR .

NB : Wanneer er voor de werkkostenregeling aparte grootboekrekeningen en BTW codes worden aangemaakt wordt  mogelijk om m.b.v een Kengetal het programma het saldo van de vrije ruimte te laten berekenen!

 

Uitbreiden  grootboekrekeningschema

Afhankelijk van de situatie kunnen er één of meerdere  grootboekrekeningen aangemaakt worden die overeenkomen met de soorten verstrekkingen en vergoedingen,  eventueel in een speciale rubriek/ verdichting.

Het overzicht van grootboekrekeningen wordt getoond :

Klik hier voor meer info over het beheer van het rekeningschema. 

 

Instellen van  kostenplaatsen

Wanneer het salarispakket kostenplaatsen mee kan geven kunnen deze afgestemd worden op de kostenplaats(en) voor de WKR  in het financiële pakket.

Op dit tabblad activeert u de kostenplaatsen door deze aan te vinken.

Wkr _kp2          

Nu de kostenplaatsen zijn geactiveerd kunt u de kostenplaats aanmaken

 

Het is ook mogelijk om zónder kostenplaatsen te werken en zoals eerder beschreven ook in het salarispakket hiervoor aparte grootboekrekeningen worden vastgelegd, dit i.v.m de berekening van de vrije ruimte door Asperion.

 

Instellen van een BTW code WKR

Omdat één of meerdere speciaal daarvoor ingerichte BTW codes een prima hulpmiddel biedt om ook daadwerkelijk snel inzicht te krijgen in de BTW bedragen die betrekking hebben op verstrekkingen en vergoedingen die vallen onder de werkkostenregeling , is het noodzakelijk om deze apart aan te maken. Het te verrekenen BTW bedrag komt nu op een aparte grootboekrekening te staan  en gaat mee naar de aangifte voor de omzetbelasting. Afhankelijk van het te verrekenen BTW percentage zijn er één of meerdere BTW codes nodig.

Ga alsvolgt te werk :

Het programma laat nu op de grootboekrekening (-en) gekoppeld aan de betreffende BTW codes het totaal aan BTW zien dat verrekend is via de aangifte en  wat  toegewezen dient te worden aan de vrije ruimte (WKR forfait), omdat hiervoor de bedragen inclusief BTW gelden.  

 

Klik hier voor verdere uitleg over de WKR.

Tags werkkostenregeling WKR
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.