De Werkkostenregeling (WKR)

Wat is het? Hoe werkt het en hoe kan
de WKR in Asperion bijgehouden worden.

Afrekensystematieken van de werkkostenregeling

Uitgangspunt voor het  forfait, de vrije ruimte aan bestedingen die vallen onder de WKR regeling,  is de grondslag van het bruto fiscale loon, berekend op basis van een percentage, dat jaarlijks wordt vastgesteld.

 

Afrekensystematiek tot eind 2014

Tot eind 2014 zijn 3 methoden toegestaan om de vrije ruimte te berekenen. De gebruikte salarissoftware moet in ieder geval deze methoden ondersteunen.

  1. Voorschotmethode cumulatief:
    De vrije ruimte wordt op basis van het voorafgaande kalenderjaar geschat, gedurende het lopende jaar getoetst en na afloop van het jaar herrekend

  2. Voorschotmethode per aangiftetijdvak ( Volloopmethode)
    De vrije ruimte wordt op basis van het voorafgaande kalenderjaar geschat, gedurende het lopende jaar wordt per aangifte tijdvak getoetst en na afloop van het jaar herrekend

  3. Tijdvakmethode:
    De vrije ruimte wordt berekend per aangifte tijdvak van het lopende kalenderjaar en toetsing vindt ook plaats per aangifte tijdvak van het lopende kalenderjaar. Dit is dus meteen de definitieve berekening en er vindt dus geen herrekening meer plaats: dit is dus een nadeel van deze methode. Deze methode is verplicht in de situatie dat er geen fiscaal loon is geweest ( starters) in het voorgaande kalenderjaar. 

 

Afrekensystematiek vanaf 1 jan 2015

Vanaf 1 januari 2015 hoeven werkgevers nog maar één keer per jaar vast te stellen wat hun verschuldigde eindheffing in het kader van de werkkostenregeling is. De eventueel verschuldigde belasting bij overschrijding van het forfait kan dan tegelijk met de loonaangifte over het eerste tijdvak van het volgende  kalenderjaar aangegeven en afgedragen worden.


Als van een salarispakket gebruik gemaakt wordt, dan zal deze in de meeste gevallen de werkkostenregeling voor een deel kunnen ondersteunen en deze,  in geval dat de personeelskosten werknemer gebonden zijn, direct vastleggen binnen de salarisadministratie. Het salarispakket zal / kan dan automatisch rekening houden met het bepalen van de vrije ruimte.

Daarnaast zijn er vergoedingen en verstrekkingen die niet per werknemer worden vastgelegd via het salarispakket, maar die direct worden geboekt in de administratie.

NB
Een aandachtspunt bij het registreren van deze vergoedingen is dat deze voor de berekening van de vrije ruimte (forfait) inclusief BTW geboekt moet worden,  terwijl  de in rekening gebrachte BTW wel verrekend  mag worden in de OB aangifte.

 

Klik hier voor verdere uitleg over de WKR.

Tags werkkostenregeling WKR
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.