Release Note 14 Januari 2019

De nieuwe BTW privé functie

    • Home
    • -
    • Support
    • -
    • Release 15012019 - Automatische jaarovergang

Nieuw : De Jaarovergang automatisch genereren

Er wordt voortdurend verder gewerkt aan uitbreidingen en verbeteringen van bestaande functies en modules. Ditmaal betreft het de Automatische jaarovergang. Deze nieuwe functie kan er meteen voor zorgen dat ook alle afschrijvingen voor alle activa over alle perioden voor het nieuwe boekjaar in één keer meegenomen zullen worden.

Gebruikers van de module AdmInbox ZZP beschikken inmiddels over deze functie dus hoeven ze niets extra's in te stellen.
Gebruikers van de module Financieel zijn gewend dat ze de jaarovergang handmatig zelf uitvoeren. Met deze release kunnen ze deze jaarovergang voortaan ook automatisch laten plaatsvinden nadat dit in de Setup Wizard zo is ingesteld.

Er zijn geen extra abonnementskosten aan deze nieuwe functie verbonden.

  


Jaarovergangsymbol

Over de Jaarovergang

Voor de niet-boekhouders : Een jaarovergang zorgt er voor dat het resultaat wordt berekend en er aansluiting gemaakt wordt tussen het bij het oude en het nieuwe boekjaar. Er onstaat een beginbalans in het nieuwe boekjaar.  Als jaarovergangen automatisch verlopen dan heeft u er geen omkijken meer naar.

Voor de boekhouders : Een jaarovergang zorgt ervoor dat de saldi van de beginbalans in een boekjaar gelijk worden aan de eindsaldi van het voorgaande boekjaar. Daarmee wordt bereikt dat de boekjaren op elkaar aansluiten. Nieuwe mutaties in een boekjaar kunnen de eindsaldi van dat boekjaar veranderen en maken daarom nieuwe jaarovergangen naar daaropvolgende boekjaren nodig om het resultaat in en de beginbalans correct weer te geven.

De werking van de  jaarovergang functie wordt uitgebreid in de Online Help beschreven: Lees meer over de Jaarovergang en ook hoe deze handmatig kan worden uitgevoerd.

 

Meer informatie over de nieuwe functie

Er is een nieuwe pagina beschikbaar in de Online Help die de nieuwe functie uitgebreid beschrijft: Een automatische jaarovergang genereren

Gebruikers van de module Financieel moeten eerst de automatische jaarovergang in de Setup Wizard instellen voordat ze deze functie kunnen gebruiken. Hoe dat moet gebeuren wordt op dezelfde pagina beschreven.

 

Nu ook de afschrijvingen meteen automatisch laten genereren

Met het uitvoeren van een handmatige jaarovergang was het al mogelijk geworden om meteen ook alle afschrijvingen over alle activa voor het hele nieuwe jaar te laten genereren. Deze mogelijkheid is onlangs gereleased (zie afschrijvingen automatisch genereren).

Samen met deze nieuwe functie, waarbij jaarovergangen op logische momenten automatisch zullen plaatsvinden, zullen meteen ook deze afschrijvingen meegenomen worden mits dit voor activa in de Setup Wizard zo is ingesteld.

 

 

Wij hopen dat ook deze uitbreiding er toe zal bijdragen dat u nog sneller en efficiënter zult kunnen werken!

 

Met vriendelijke groeten,

De Asperion HelpDesk.

Tags
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.