inTrade - Inkooporder

Met de handelsmodule Inkooporder worden alle inkopen en
bestellingen overzichtelijk beheerd.

Inkooporders: Aanmaken en Beheren

Als u veel inkoopt of bestelt, dan wordt het steeds belangrijker om een goed overzicht te houden van hetgeen u heeft besteld. Dat geldt met name als het handelsgoederen betreft die vervolgens weer doorverkocht worden. Met de inkooporder module zal het hele proces, van bestelling tot aflevering en toevoeging aan de voorraad overzichtelijk beheerd kunnen worden.

Nieuwe Inkooorders kunnen op verschillende wijzen ontstaan:

Inkooporders resulteren in een pdf die afgedrukt en verzonden kan worden of als bijlage in een e-mail naar de leverancier gestuurd kan worden. Inkooporders kunnen tegelijkertijd ook in digitale vorm, als aXML-bestand, worden aangemaakt. Als uw leverancier, of toeleverende nevenvestiging, gebruik maakt van een inTrade handelsmodule Verkooporder, dan kan de leverancier een verkooporder genereren door het aXML bestand te importeren. Dat scheelt werk, tijd en vooral misverstanden. Voor meer informatie over de aXML export, klik hier.

 

Kies via het Menu: module inTrade > Inkoop > Inkooporders

Het overzichtsscherm van de inkooporders verschijnt. Dit scherm is opgedeeld in blokken in de volgorde:

 

Onderstaande links geven toegang tot meer informatie over deze functie.

 

Tags Inkooporder Inkooporder Aanmaken
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.