Handleiding

Intrade : Module productie.
Handleiding voor de productie van samengestelde artikelen

 

Document  : Intrade : Module Productie
Betreft   : Productie van samengestelde artikelen

Korte omschrijving van de inhoud :

Deze handleiding beschrijft de werking en het gebruik van de Productie functie als onderdeel van de Asperion Handels modules. Doelgroep van de Productie functie zijn ondernemingen die gebruik maken van de handelsmodules van Asperion en die, eventueel naast een groothandels of distributiefunctie, nieuwe artikelen produceren en/of assembleren en verkopen. Naast beheerders van het productieproces binnen de onderneming, is het van belang dat de administratief verantwoordelijken kennis nemen van de koppelingen van het productieproces met de financiële administratie.

Een belangrijke handleiding om hierna direct en efficiënt aan de slag te gaan met de module Productie.

 

Download Handleiding

 

 

Tags Productie samengesteld artikel
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.