Module Productie

Samengestelde artikelen produceren en administreren
met de handelsmodule Productie

Uw eigen producten samenstellen uit onderdelen

Het productieproces perfect onder controle

De InTrade handelsmodules van Asperion maken het proces van inkoop en verkoop van artikelen en het voorraadbeheer van de artikelen overzichtelijk en efficiënt.
De module Productie voegt daar een dimensie aan toe. Hiermee kunt u op overzichtelijke wijze nieuwe producten samenstellen uit voorraadartikelen, arbeid en andere toevoegingen en deze vervolgens toevoegen aan de voorraad. Dit worden samengestelde artikelen genoemd.

Met de Productie module is o.a. mogelijk:

  • Samengestelde artikelen beheren
  • Te produceren artikelen bestellen bij de productieafdeling (vanuit inkoop- en verkooporder).
  • Het productieproces inzichtelijk maken.
  • Voorraadbeheer van samengestelde artikelen.

Voor wie?

Doelgroep van de Productiefunctie zijn ondernemingen die gebruik maken van de InTrade modules van Asperion en die, eventueel naast een groothandels- of distributiefunctie, nieuwe artikelen produceren en/of assembleren en verkopen.

Naast beheerders van het productieproces binnen de onderneming, is het van belang dat ook de administratief verantwoordelijken kennis nemen van de koppelingen van het productieproces met de financiële administratie.

Vereiste voorkennis

Bij de uitleg van de module Productie wordt uitgegaan van voldoende voorkennis van productie- en voorraadbeheer in het algemeen en het gebruik van de inTrade handels modules van Asperion in het bijzonder. Met name ervaring in het gebruik van de module Vooraad en het artikelbeheer zullen bijdragen aan een snelle invoering van de module Productie.

  Intrographic

 

Vóórdat U begint.....

De module Productie beschikt over complexe koppelingen met de overige inTrade modules. Koppelingen waarvan het effect niet altijd direct op het scherm zichtbaar is. De sleutel tot een goede werking vormen de juiste instellingen voor artikelen en grootboekrekeningen. En daarvoor is weer een goede kennis van de mogelijkheden van belang.  U wordt daarom geadviseerd om de volgende stappen te doorlopen alvorens de module in uw productieomgeving te integreren.

Eerst de online Help geheel doorlezen.....

Het verdient, zelfs voor ervaren inTrade gebruikers, aanbeveling om eerst alle online Help pagina's over de Productie module in zijn geheel door te lezen. Daarna beschikt U over de nodige kennis om de functionaliteit uit te proberen. Pas tijdens het uitproberen zullen de gebruiksmogelijkheden en grenzen in de praktijk pas goed naar voren komen en kunt u beoordelen of- en zo ja, op welke wijze U de module Productie het best kunt inrichten om precies aan te sluiten bij de bedrijfsprocessen en de wijze waarop de financiële informatie gerapporteerd gaat worden.

Eerst testen in een testadministratie

Probeer de nieuwe functionaliteit nooit meteen uit in uw productieomgeving. Gebruik hiervoor een testadministratie.

Zorg voor de juiste instellingen

Lees de checklist voor alle instellingen en voer elke instelling nauwgezet uit. Bij vragen hierover kunt U bij de HelpDesk terecht.

Testen, testen, testen

Test eventueel verschillende instellingsscenario’s om te beoordelen welke het beste bij uw werkwijze past. Controleer of de resulterende financiële mutaties overeenkomen met uw wensen. Test echte situaties afkomstig uit uw eigen bedrijfsprocessen.
Bij twijfel over de geschiktheid kan de HelpDesk duidelijkheid verschaffen.

 

De module in gebruik nemen

In overleg met de HelpDesk kan de Productie module toegevoegd worden aan uw operationele omgeving. Ook dan geldt de regel : Test de eerste handelingen goed om er zeker van te zijn dat in de live omgeving de module op precies dezelfde wijze is geconfigureerd als in uw testomgeving. Klopt de voorraadbeweging? Kloppen de journaalposten? Klopt het effect op de balans en winst/Verliesrekening?

 

 

 

Download de handleiding

Er is een uitgebreide handleiding (pdf) beschikbaar :

Download Handleiding

 

Nuttige links

 

 

Tags Productie samengesteld artikel
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.