Urenregistratie met inTime

Uren registreren, controleren en factureren.
Volledig geïntegreerd met de financiele administratie.

Uren registreren, factureren en verantwoorden

Uren schrijven en factureren is een veelvoorkomende functie in de zakelijke dienstverlening. Met deze module kunt u elk gewerkt uur verantwoorden en kunt u er zeker van zijn dat elk uur ook zeker gefactureerd zal worden conform de tijds- en tarief afspraken met de opdrachtgevers.

Volledige controle op uitgevoerde werkzaamheden

Met Asperion inTime kunt u efficiënt en eenvoudig grip houden op de uitgevoerde werkzaamheden van u en uw medewerkers. In een aantal stappen zorgt u voor een volledige en sluitende uren administratie. U creëert inzicht in uw onderhanden werk d.m.v. het registreren van interne en/of externe projecten, de fasen en werkzaamheden binnen de projecten en de tarieven die u in rekening gaat brengen. Vervolgens verdeelt u de werkzaamheden over uw medewerkers. U of uw medewerkers kunnen dan de gewerkte uren en verreden kilometers per project registreren. Als laatste stap kunnen vanuit de gewerkte uren de facturen gegenereerd worden voor elk van uw opdrachtgevers.

Beter inzicht in het proces

Uitgebreide rapportagemogelijkheden en aansluiting tussen inkoop/ interne- en verkoop/externe tarieven geven inzicht in de productiviteit, de performance en het ziekteverzuim van u en uw medewerkers. Ook kan snel en eenvoudig de voortgang van uw project aan uw opdrachtgevers gerapporteerd worden. De module vormt een logische uitbreiding van het pakket Asperion inBalance en elke andere combinatie van Asperion modules

   
Intime Logo

 De module gebruiken

Als de module nog niet geopend is, gebruik dan de Module selector om de module te openen. De Module selector bevindt zich geheel links op de menubalk. Lees meer...

Voordat er gewerkt wordt met de module inTime van Asperion, verdient het aanbeveling om eerst een aantal basis principes en technieken eigen te maken.
De volgende links bevatten hierover relevante informatie :

  Meer informatie
     

  Brochure module inTime

  Handleiding inTime

 Uren factureren

  Ureninvoer

  Uren invoer met de Mobile app

 Uren exporteren voor rapportage

 

 

Tags time & billing uren facturatie Urenregistratie invoeren verantwoording overzicht verantwoordingen
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.