Rapportages voor gevorderden...

Het Data Export Centrum
Rapportages zelf op maat maken

Exporteer data voor analyse, rapportage en aangifte

Menu : Module Financieel > Extra > Data Export Centrum

of

Dashboard :  Management > Data Export Centrum

 

Asperion kent vele standaard rapportage mogelijkheden die met een enkele muisklik te maken zijn. Als de door u gewenste rapportage niet standaard aanwezig is dan is het mogelijk om administratie gegevens te exporteren in een vorm die geschikt is voor andere typen software pakketten zoals :

          

Data Export -Intro

Kies een van de Tabbladen voor de export van uw keuze.

 

Export naar diverse Report Generators  

Met deze functie is een export van alle grootboekmutaties mogelijk in een formaat dat afhankelijk is van de rapportage software waarvoor het bedoeld is.
Selecteer het pakket waarvoor u de exportgegevens wilt gebruiken bijvoorbeeld Caseware :

       Data Export -Reportgenerators

Er zijn exports beschikbaar voor o.a. Caseware, Infine, Visionplanner, Accept Rapportage, Audition, Speedbooks, Audition, ProManagement Report, Prim@ccount etc. Als uw pakket hier niet in voorkomt, dan zou eventueel een export via een auditfile uitkomst kunnen bieden. Voor vragen hierover, gelieve de HelpDesk te contacteren.

 

Export van een Auditfile

Een auditfile is een bestand in een formaat zoals opgesteld door de belastingdienst. Het bestand is te lezen met een speciale viewer van de belastingdienst. Ook zijn er diverse rapportagepakketten die dit formaat kunnen inlezen. 

       Data Export -Auditfile

 

Exporteren van Grootboek mutaties

Met deze functie is een complete en onbewerkte export (data dump) van alle grootboekmutaties mogelijk. Ervaren gebruikers zullen met dit soort bestanden hun eigen specifieke rapportages kunnen ontwikkelen met :

      Data Export -GBmutaties 

Exporteren van Uren registraties

Gebruikers van de urenregistratie module inTime kunnen met deze functie selectief urenregistraties exporteren. Het is een complete en onbewerkte export (data dump) van alle urenregistraties in de ingestelde periode Ervaren gebruikers zullen met dit soort bestanden hun eigen specifieke rapportages kunnen ontwikkelen met :

      Data Export -urenregistratie 
Tags data export rapportages report generator auditfile draaitabel Grootboekmutaties exporteren Uren verantwoordingen exporteren
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.