Handleiding

De module inTime

 

Document  : De Module inTime
Betreft   : Uren schrijven, factureren en verantwoorden

Korte omschrijving van de inhoud :

Uren schrijven en factureren is een veelvoorkomende functie in de zakelijke dienstverlening. Met deze module kunt u elk gewerkt uur verantwoorden en kunt u er zeker van zijn dat elk uur ook zeker gefactureerd zal worden conform de tijds- en tarief afspraken met de opdrachtgevers.

Met Asperion inTime kunt u efficiënt en eenvoudig grip houden op de uitgevoerde werkzaamheden van u en uw medewerkers. In een aantal stappen zorgt u voor een volledige en sluitende uren administratie. U creëert inzicht in uw onderhanden werk d.m.v. het registreren van interne en/of externe projecten, de fasen en werkzaamheden binnen de projecten en de tarieven die u in rekening gaat brengen.

Doelgroep is ondernemer en accountant die er zeker van wil zijn dat elk gewerkt uur ook daadwerkelijk wordt verantwoord en gefactureerd.

    

Download Handleiding

 

 

Tags Urenregistratie inTime invoeren verantwoording overzicht verantwoordingen
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.