Urenregistratie met inTime

Voor de facturatie van uren kan gekozen worden
uit een veelheid aan factuurtypen.

Uren verantwoordingen factureren

Het is de beheerder van de inTime module die de facuratie van de urenverantwoordingen zal kunnen uitvoeren. Hier worden de beschikbare facturatie mogelijkheden beschreven die voor facturatie ter beschikking staan.

Kies uit vele factuurtypen

Uren schrijven en factureren is een veelvoorkomende functie in de zakelijke dienstverlening. Met de module inTime kunt u elk gewerkt uur verantwoorden en kunt u er zeker van zijn dat elk uur ook zeker gefactureerd zal worden conform de tijds- en tarief afspraken met de opdrachtgevers.

Op basis van de uren verantwoordingen kunnen vanuit inTime automatisch concept facturen worden aangemaakt in de module Facturatie. Vervolgens kunt u met de beschikbare facturatie functies de facturen verder aanvullen, controleren, definitief maken, versturen via email of post en tenslotte vastleggen in het verkoopboek.

Het facturatieproces verloopt als volgt :

 • Op projectniveau geeft u aan welke factuurtype u wilt gebruiken voor het betreffende project en de wensen van de opdrachtgever/klant.
 • Het factuurtype bepaalt de wijze waarop de ingevoerde verantwoordingen worden verzameld op de factuur.
 • De uren verantwoordingen voor een bepaalde periode worden ingevoerd.
 • Vervolgens worden de gewenste facturen vanuit inTime aangemaakt.
 • In de module Facturatie worden de aangemaakte conceptfacturen definitief gemaakt en verder verwerkt.

Met de layout editor kunnen speciale factuurlayouts aangemaakt worden die beantwoorden aan verdere specifieke eisen die aan deze facturen gesteld worden.

             Factuurtypen

Kies het gewenste factuurtype

Er kan gekozen worden uit een aantal factuurtypen waarbij de verschillende kenmerken van de urenverantwoordingen (projecten, taken, medewerker etc.) op verschillende wijzen in de gegenereerde facturen worden gegroepeerd. Klik op het gewenste factuurtype voor meer informatie :

 • Factuur type 1
  Projectfactuur met een verantwoording per regel.

 • Factuur type 2
  Projectfactuur met regels per taak en verantwoordingscode

 • Factuur type 3
  Projectfactuur per medewerker en regels per taak en verantwoordingscode
  
Tags Factuurtype genereren concept facturen
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.