De AdmInbox

In de digitale inbox van elke Asperion administratie
kunnen activa direct aangemerkt worden.

Activa direct registreren in de AdmInbox 

Het registreren van een factuur in de module AdmInbox komt erop neer dat boekingsinformatie wordt toegevoegd aan de scan van de factuur zodat deze correct geboekt gaat worden. Voor deze handeling hoeft u geen boekhouder te zijn. Sommige aanschaffingen vanaf € 450,- excl. BTW kunnen volgens de fiscale regels niet in één keer als kosten worden opgevoerd in het jaar van aanschaf. Als dit van toepassing is dan wordt de aanschaf een Activum genoemd en zullen de aanschafkosten in termijnen in de winst/verliesrekening verwerkt worden. Dit wordt afschrijven genoemd.

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe een activum in de AdmInbox geregistreerd wordt.
De correcte werking en het gebruik van deze functie vereist een aantal instellingen die in de administratie zijn gemaakt. Voor ZZP administraties zijn die al ingesteld. In andere gevallen raadpleeg uw administratie beheerder of uw adviseur.

          

 

De module AdmInbox wordt regelmatig functioneel uitgebreid.
Controleer hiervoor de versieinformatie pagina.

Activum registratie

Facturen kunnen snel en gemakkelijk in de module AdmInbox geregistreerd worden. Als een inkoopfactuur een bedrag van méér dan € 450,- excl. BTW betreft dan zal deze niet automatisch geregistreerd kunnen worden. De gebruiker wordt dan, na het aanklikken van de knop Registreren , gevraagd om aan te geven of het om een activum gaat.

De volgende modal wordt getoond :

Activumregistratie Adminbox

 Als het géén activum betreft, klik dan op de onderste button en op Doorgaan

Als het wel een activum betreft :

 

Voor de boekhouder.....

Activa die op bovenstaande wijze worden geregistreerd zijn direct op de balansrekening voor de aanschafwaarde van het activum geboekt, conform de ingestelde grootboekrekeningen bij de activa typen. Deze nieuwe activa kunnen vervolgens in de vaste activa administratie opgenomen worden, te beginnen met de registratie ervan in de vaste activa module.

 

Instellen Activa registratie

Vaste activa administratie

In de administratie moet de Vaste Activa functie uiteraard zijn ingesteld en ingericht. Lees meer...

Setup Wizard

Om activa in de module AdmInbox te kunnen registreren moet in de Setup Wizard, indien dit nog niet gedaan is, de functie worden aangezet.

Handel als volgt :

Adm Inbox Activa Instelling

 

 

Tags zzp activum registratie
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.