Uren en km factureren

Elk gewerkt uur en elke gereden km verantwoorden en factureren!

Facturatie van Uren en kilometers

Eenvoudig gewerkte uren en verreden km factureren gedurende het jaar

Deze functie vormt onderdeel van de uitgebreidere Uren en kilometer registratie en facturatie functie. Deze kunt u raadplegen voor méér informatie.
Deze functie is speciaal ontwikkeld voor gebruikers die bestede uren en/of gereden kilometers kunnen doorbelasten aan hun klanten. Nadat de verrichte werkzaamheden en de afgelegde zakelijke kilometers ingevoerd zijn, kunnen facturen met een paar muisklikken gegenereerd worden. Om deze functie te kunnen gebruiken moet u wel de beschikking hebben over de Facturatie module.

     

 

Facturatie Icon

Instellingen vooraf : debiteuren en artikelen

Om te kunnen factureren moeten de gewenste debiteuren uiteraard reeds in de administratie ingevoerd zijn.
Zorg er ook voor dat de tarieven die u hanteert voor activiteiten/werkzaamheden en afgelegde kilometers al zijn ingevoerd in het artikelbestand.
Pas als dit geregeld is kan er gefactureerd worden. In de hier gegeven voorbeelden is gebruik gemaakt van de volgende debiteuren en artikelen :

Debiteuren -artikel -lijst

Tip
Zorg bij het aanmaken van de artikelen dat het artikelveld "Eenheid" ingevuld is met bijvoorbeeld "KM" of "Uren". Deze eenheden worden dan meegenomen met de facturatieregels en kunnen in de factuurlayout middels de juiste autotekstvelden op de factuur weergegeven worden.

 

In gebruik nemen

Om de functie te gebruiken klik dan in het menu op Extra > Uren en Km registratie

Uren -Km Shortcut      
Gebruikers van de AdmInbox ZZP kunnen ook gebruik maken van de snelkoppeling zoals deze op de startpagina te vinden is.

Het Uren en KM registratie scherm opent zich en de datum van "vandaag" is geselecteerd, klaar voor invoer.


 

Beschikbare functies

 Urenfacturatiescherm

Geef bij elke activiteit regel aan welke debiteur het betreft en kies het juiste artikel om ook het tarief toe te voegen. De factuurregel is daarmee compleet. Nadat alle regels van debiteur en artikel zijn voorzien, kunnen de facturen gegenereerd worden.

Klik daartoe op de knop Genereer facturen bovenaan het scherm.

De volgende dialog opent zich :

Factuurgeneratie Dialog

Nadat de juiste selecties zijn gemaakt kunnen de factuur of facturen aangemaakt worden. Er wordt uiteraard per debiteur één concept factuur gemaakt.

De nieuwe conceptfactuur wordt zichtbaar in het facturatie beheerscherm bij de concept facturen.

Voorbeeld van de conceptfactuur :

Factuur

Voor de verdere verwerking van de conceptfactuur wordt verwezen naar de beschrijving van de Facturatie module.

Reeds gefactureerde regels kunnen in het Uren en KM registratiescherm niet meer gewijzigd worden. Als er nieuwe activiteiten of routes achteraf worden toegevoegd dan kunnen die uiteraard wel weer gefactureerd worden. Als een conceptfactuur wordt verwijderd dan komen de regels weer "vrij" om aangepast of verwijderd te worden.

De Uren en KM registratie en facturatie functie

De hier beschreven functie vormt onderdeel van de uitgebreidere Uren en kilometer registratie en facturatie functie.
Deze kunt raadplegen voor méér informatie.

Tags uren facturatie km facturatie
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.