Algemene Introductie

Basiskennis voor Asperion gebruikers
Navigatie, gebruik en instellingen

Procedure wachtwoord vergeten

Het kan natuurlijk zijn dat het wachtwoord vergeten wordt zodat er niet ingelogd kan worden. Een nieuw wachtwoord kan dan aangevraagd worden door klikken op de link Wachtwoord vergeten? in het Loginscherm.

Wachtwoord Vergeten

 

Vervolgens zal op basis van de ingevulde gebruikersnaam en het hieraan gekoppelde e-mailadres, na het klikken op ‘Versturen’, automatisch een nieuw wachtwoord per e-mail toegezonden worden. Met dit nieuwe wachtwoord kan weer worden ingelogd.

Aanvragen Nieuw Wachtwoord

 

LET OP : In dit scherm worden Gebruikersnaam en e-mail gevraagd en dus niet het wachtwoord!

 
Het e-mailadres dient overeen te komen met het adres dat aan het gebruikersprofiel gekoppeld is. Wanneer de ingevulde gegevens niet geverifieerd kunnen worden verschijnt de melding dat het wachtwoord niet verzonden is.
Neem in dat geval contact op met de AdministratieBeheerder.

Wachtwoord Niet Verzonden

Als de informatie goed is ingevuld, ontvangt u uw nieuwe wachtwoord via de e-mail en kunt u inloggen. Er zal direct gevraagd worden het wachtwoord te wijzigen.

Wachtwoord Verzonden

 

Volgende : Mijn Menu ‘s

 

Tags wachtwoord vergeten
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.